• عنوان سند : درخواست از وزارتخانه‌ها برای مکاتبه بفارسی با مأموران ایران در خارج
  • شماره سند : ۰۱۲۷۵۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست از وزارتخانه‌ها برای مکاتبه بفارسی با مأموران ایران در خارج

  • شماره : ۰۱۲۷۵۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۱۹

  • تعداد بازدید : 35

شرح: اين سند نامه‌ای از طرف وزارت امور خارجه به وزارت دارائی است که از وزارتخانه‌ها و ادرات مستقل تقاضا شده تلگرافات ارسالی بعنوان ماموران ایران در خارج برای مخابره با مفتاح وزارت امور خارجه را بفارسی تهیه نمایند تا ترجمه از فارسی کاملا مطابق منظور باشد.

تاريخ: 19/4/1319ش.
شناسة سند: 012759-240
تعداد: 1 برگ 7.