• عنوان سند : دریافت قیمت کلمات زائد تلگرافات دولتی
  • شماره سند : ۰۱۱۰۸۳-۲۴۰-۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۴/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

دریافت قیمت کلمات زائد تلگرافات دولتی

  • شماره : ۰۱۱۰۸۳-۲۴۰-۴

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۴/۱۷

  • تعداد بازدید : 81

شرح: اين سند بخشنامه وزارت دارائی است مبنی بر این که طبق بخشنامه های سال1313و سال جاری قیمت کلمات زائد تلگرافات دولتی پس از وصول از مخابرات جزء عوائد تلگراف منظور شود.