• عنوان سند : ابطال تمبر نامه‌ها در ادارات
  • شماره سند : ۰۱۹۷۴۴-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

ابطال تمبر نامه‌ها در ادارات

  • شماره : ۰۱۹۷۴۴-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۱۵

  • تعداد بازدید : 34

شرح: اين سند بخشنامه وزارت دارائی در مورد ابطال تمبر نامه‌ها است و درخواست شده که اثر امضاء یا انگشت و مهر نویسنده بر روی تمبر هم قرار گیرد و دریافت کننده هم برای جلوگیری از سوء استفاده، تمبر را با منگنه سوراخ نماید.