• عنوان سند : اجرای نظامنامه عوارض معارف محلی در بروجرد
  • شماره سند : ۰۰۲۵۳۶-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۴/۰۴/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

اجرای نظامنامه عوارض معارف محلی در بروجرد

  • شماره : ۰۰۲۵۳۶-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۴/۰۴/۰۷

  • تعداد بازدید : 25

شرح: اين بخشنامه راجع به اجرای نظامنامه عوارض معارف محلی است که از طرف وزارت دارائی به اداره مالیه بروجرد ارسال شده و در جواب گزارش آن اداره، مبنی بر احتمال عدم پرداخت این عوارض از سوی اهالی، اشعار داشته طبق بخشنامه، تصویب هیئت دولت مربوط به آن قسمت از عوارض است که اهالی ممکن است در آینده پرداخت آن را تعهد نمایند. و نسبت به عوارضی که از سابق معمول بوده تصویب هیئت دولت برای جمع آوری آن شرط نشده است. همچنین، در خصوص عضویت روسای معارف و مالیه در انجمن‌های معارفی و خیریه شرایط بیان شده است.