• عنوان سند : بخشنامه درخصوص چگونگی تشکیل شعبه شيمی هنر‌سرای عالی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۴۹۶۸.
  • تاریخ سند : ۱۳۳۷/۰۸/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه درخصوص چگونگی تشکیل شعبه شيمی هنر‌سرای عالی

  • شماره : ۲۹۷۰۱۴۹۶۸.

  • تاریخ : ۱۳۳۷/۰۸/۱۲

  • تعداد بازدید : 57

سندی كه در این شماره معرفی می‌گردد به مناسبت 5 اسفند، بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس، انتخاب گردیده است. تاریخ سند 1337/8/12ش. است و به شناسه  297014968 در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود. سند بخشنامه انستیتو‌ مهندسی شیمی به اداره کارگزینی در خصوص چگونگی تشکیل شعبه شیمی هنر‌سرای‌عالی، به نام انستیتو‌ مهندسی شیمی  و آغاز دوره چهارساله آن و لزوم انجام مستقیم تمام نامه‌نگاری‌های مربوطه با عنوان این انستیتو‌ است.