• عنوان سند : چگونگی امتحان کتبی در آموزشگاه های نظامی
  • شماره سند : ۰۲۹۰۲۹-۹۹۹
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۱۰/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

چگونگی امتحان کتبی در آموزشگاه های نظامی

  • شماره : ۰۲۹۰۲۹-۹۹۹

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۱۰/۱۴

  • تعداد بازدید : 21

شرح سند: اين سند بخشنامه کفيل آموزش دروس آموزشگاه های تخشائی ارتش متضمن ماده 2 هشتمين شورای عالی استادان آموزشگاه ها است که چگونگی گرفتن امتحان کتبی از دانشجويان و دانش آموزان و محاسبه معدل سه نمره برای نمره نيم سال را برای اجرا توسط دانشياران تعيين نموده است.