• عنوان سند : جريمه عدم پرداخت ماليات صدی سه پنبه محلی
  • شماره سند : ۱-۷۰۰۳۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۰/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

جريمه عدم پرداخت ماليات صدی سه پنبه محلی

  • شماره : ۱-۷۰۰۳۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۰/۱۳

  • تعداد بازدید : 21

شرح سند: اين سند اعلان پيشکار ماليه خراسان است که در آن هشدار داده است عده ای برای فرار از تأديه ماليات صدی سه پنبه های محلی، خود را به عنوان نماينده شرکت سهامی خراسان معرفی کرده و مامور ماليات را اغفال می نمايند. پنبه محلی بدون مارک مخصوص شرکت مشمول ماليات است و در صورت پرداخت نشدن ماليات آن به عنوان قاچاق ضبط و حامل جريمه می شود.