نگهداری بیش از 150 نسخه ترجمه شده از شاهنامه فردوسی در کتابخانه ملی ایران

رییس گروه ایرانشناسی و اسلام شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از نگهداری بیش از 150 نسخه ترجمه شده، تفاسیر و نقد شاهنامه فردوسی در کتابخانه ملی ایران خبر داد و گفت: یکی از قدیمی ترین نسخ چاپ...