بیاض تاج الدین احمد وزیر


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۵۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۱۹:۳۱
بیاض تاج الدین احمد وزیر
  • محل نگهداري اثر: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1389
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1389
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: بیاض تاج الدین احمد وزیر مجموعه‌ای است کتابت شده در سده هشتم هجری مشتمل بر دست نوشته 75 نفر از دانشمندان در 85 قطعه یا رساله در علوم و فنون رایج در آن زمان که در شیراز به دستور احمد وزیر از وزرای درباری کتابت شده است. احمد وزیر جزواتی از جنس کاغذ یکسان را در اختیار بزرگان قرار داده تا آنها به قلم خودشان مطالبی بنویسند. آنها نیز رساله های متفاوتی نگاشته و به او بازگرداندند.‌این رساله ها‌ایینه‌ای از اوضاع فرهنگی، علمی، ادبی و دینی‌ایران در سده هشتم هجری است.