سازوکارهای شکل گیری هویت ملی و خطر جریان های شووینیستی قومی / ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - ۶:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - ۶:۳۳:۲۶
سازوکارهای شکل گیری هویت ملی و خطر جریان های شووینیستی قومی / ملی
سخنران نشست : ناصرفکوهی / دی 1395

نشست تخصصی با عنوان «سازوکارهای شکل گیری هویت ملی و خطر جریان های شووینیستی قومی/ ملی» با سخنرانی دکتر ناصر فكوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران در تاریخ 10/28/ 95  توسط گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی با همكاری موسسه انسان شناسی و فرهنگ در سالن استاد انوار برگزار شد.

فكوهی سخنان خود را با تعریف مفاهیم ملیت، كشور، هویت ملی، ملی گرایی افراطی یا شوونیسم و ملیت پرستی آغاز كرد و گفت: میان این مفاهیم همچون ملت و كشور در دنیای كهن یا باستان با جهان مدرن تفاوت های بنیادینی وجود دارد كه متاسفانه برخی از محققان ملی گرا بدون در نظر گرفتن این تفاوت ها، تعابیر مدرنی همچون حقوق بشر را برای دنیای باستان و شخصیت های تاریخی آن دوران به كار می برند كه هیچ گونه مبنای علمی یا عقلی ندارد و صرفاً برآمده از تعلقات سیاسی و ملی گرایی معاصر است. 

فكوهی سپس به بررسی سیر تاریخی پیدایش دولت ملی و هویت ملی در جهان مدرن پرداخت و افزود هویت ملی یكی از اركان اساسی دولت ملی است و از آن جا كه در جهان كنونی هیچ جایگزینی برای دولت ملی وجود ندارد، لذا مسئله هویت ملی و حفظ و تقویت آن در كشور ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. او در بخش پایانی سخنان خود به تهدیدهای هویت ملی در ایران اشاره كرد و ملی گرایی های افراطی و جریان های شوونیستی قومی یا ملی را به عنوان بزرگ ترین تهدیدات همبستگی ملی و هویت ملی یكپارچه جامعه ایرانی برشمرد.

این نشست با پرسش و پاسخ برخی از حضار و دانشجویان به پایان رسید.