سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ايران‌ مؤسسه‌ای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است‌ كه‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شورای اسلامی رسيده‌ است‌ و رياست‌ عاليه‌ آن‌ با رئيس‌ جمهوری است‌.
شكل‌گيری رسمی كتابخانه‌ ملی به‌ سال‌ 1316 بازمیگردد. در سال‌ 1358 مركز خدمات‌ كتابداری، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارك‌ فرهنگی انقلاب‌ اسلامی در كتابخانه‌ ملی ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصويب‌ شورای عالی اداری، كتابخانه‌ ملی و سازمان‌ اسناد ملی با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی شكل‌ گرفت‌. اكنون‌ اين‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «كتابخانه‌ ملی ايران‌» و «گنجينه‌ اسناد ملی ايران‌» فعاليت‌ دارد