از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
گروه هاي كاري

گروه كاري زير مجموعه كميته‌هاي فني/فرعي متناظر، متشكل از جمعي از اعضاي كميته ملي از گروه‌هاي ذينفع و ذيربط مذكور در ماده 11 نظامنامه كميته ملي در زمينه فعاليت مربوط مي باشد كه تحت نظارت كميته فني/فرعي متبوع وظيفه انجام فعاليت تخصصي در زمينه‌هاي مرتبط به دامنه فعاليت خود را برعهده دارد.

ماده 11 كميته‌هاي فني، كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري

بـه مـنظور سـاماندهي مشاركت كارشناسان و متخصصان صاحب‌نظر معرف گروه‌هاي ذينفع و ذيربط كشور در فعاليت‌هاي سازمان ايزو در رابطه با تدوين استانداردهاي بين‌المللي ايزو در زمينه‌هاي مختلف، هيأت فني بر اساس پيشنهاد توجيهي هماهنگ‌كنندگان گروه‌هاي همگن كميته‌هاي فني و با توجه به اولويت‌ها، تشكيل كميته‌هاي فني و بر حسب مورد كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري متناظر با كميته‌ها و گروه‌هاي كاري سازمان ايزو را تصويب مي‌كند.

هيأت فني تركيب اعضاي كميته هاي فني/فرعي و گروه هاي كاري را از ميان اعضاي كميته ملي داوطلب مشاركت كه داراي سـوابق و تـجارب لازم در رابـطه بـا تدوين، به كارگيري و نظارت بر اجراي استانداردهاي ملي و بين‌المللي بوده و يا تصميمات و فعاليت سازمان متبوع آنان در اجراي اين استانداردها تأثير‌گذار بوده و يا اجراي اين استانداردها بر منافع آنها تأثير گذار است، تصويب مي نمايد.

تركيب اعضاي كميته هاي فني/فرعي بايد به صورت متوازن معرف طيف فراگير گروههاي ذينفع و ذيربط كشور به شرح ذيل باشد:

- توليدكنندگان

- توزيع‌كنندگان

- مصرف‌كنندگان

- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيربط

- مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي

- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- تشكل‌هاي تخصصي

- ارائه‌دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره‌اي

- صاحب‌نظران منفرد

– مؤسسات ارزيابي انطباق

- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

كميته‌هاي فني/ فرعي و گروه‌هاي كاري تحت نظارت هيأت فني و بر طبق آئين‌نامه مربوطه فعاليت نموده و نتايج فعاليت‌هاي خود را از طريق هماهنگ‌كنندگان گروه‌هاي همگن كميته هاي فني به دبيرخانه كميته ملي گزارش خواهند داد.

هماهنگ كنندگان گروه‌هاي همگن كميته هاي فني از ميان اعضاي مجرب و واجد شرايط باشد كميته ملي توسط هيأت فني تعيين مي‌شوند و به عنوان كارشناس هماهنگي فني بـا دبـيرخـانه كميته ملي همكاري مي نمايند. حكم هماهنگ‌كنندگان گروه‌هاي همگن كميته هاي فني توسط رئيس هيأت فني صادر مي‌گردد.

مسئوليت اداره دبيرخانه هر كميته فني / فرعي و هزينه هاي مترتب بر آن بر عهده سازمان متبوع دبير منتخب آن كميته مي باشد كه امور اجرايي كميته را مطابق سياست‌هاي كميته ملي و آئين‌نامه اجرايي مربوطه تحت نظارت هيات فني  انجام مي‌دهد.

 

وظايف اصلي كميته هاي فني و فرعي به شرح زير مي باشد:

- تعيين تركيب اعضاي كميته فني و فرعي ضمن حصول اطمينان از توازن آنها از طيف فراگير گروه‌هاي ذينفع و ذيربط كشور و انتخاب رئيس، نايب رئيس و دبير كميته فني و فرعي و پيشنهاد آنها به هيأت فني جهت تصويب و صدور احكام آنها توسط رئيس هيات فني

- تعيين اعضاي گروههاي كاري زيرمجموعه كميته فني و فرعي و انتخاب مسئولان هماهنگ كننده آنها

- بــررسي و اظهار نظر در مورد پيش‏نويس استانداردهاي ايزو در مراحل مختلف تــدويـن آنــها توسط گروههاي كاري زير مجموعه كميته هاي فني يا فرعي

- اعلام نظرات مصوب كميته‏هاي فني يا فرعي در مورد پيش نويس استانداردهاي ايزو در زمانهاي تعيين شده به دبيرخانه كميته ملي از طريق هماهنگ كنندگان گروههاي همگن كميته هاي فني كه در صورت عدم مغايرت با سياست ها و رويه‏هاي كميته ملي و مؤسسه به عنوان نظرات كارشناسي كشور به سازمان hdc, انعكاس خواهد يافت.

- ارائه پيشنهاد به هيأت فني از طريق هماهنگ كننده گروه همگن ذيربط در مورد نحوه مشاركت در كميته‏هاي فني و كميته‏هاي فرعي ايزو، از جمله در رابطه با تعيين نحوه عضويت در آن كميته‏ها به صورت فعال (P) يا ناظر (O) ، تعيين تركيب هيأت هاي اعزامي ازميان اعضاي فعال كميته‌هاي فني / فرعي جهت حضور در اجـلاسيه‌هـاي كميته‌هـاي نـظير سازمان ايزو، تعيين كارشناسان خبره كشور از ميان مشاركت كنندگان درگروه‌هاي كاري كميته‌هاي فني/ فرعي جهت معرفي به سازمان ايزو و كميته‏هاي فني / فرعي آن براي عضويت در گروه‌هاي كاري بين‌المللي مربوطه و همچنين پذيرش وظائف دبيرخانه‏هاي كميته‏هاي فني و كميته‏هاي فرعي ايزو در كشور.

- بررسي و اظهار نظر در موارد مرتبط با دامنه فعاليت كميته فني كه توسط هيأت فني به آنها ارجاع مي‏شود.

تركيب اعضا و مسئولان گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته هاي فني يا فرعي اعضاي هر يك از گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته‌هاي فني يا فرعي جمعي از اعضاي كميته ملي مي باشند كه با توجه به علايق، سوابق و تجارب خود در زمينه فعاليت تخصصي آن گروه كاري به عنوان كارشناسان صاحب‌نظر يا نمايندگان معرف طيف فراگير گروه‌هاي ذينفع و ذيربط كشور تمايل خود را براي مشاركت در فعاليت‌هاي گروه كاري مورد نظر به صورت كتبي به دبيرخانه كميته ملي اعلام مي نمايند. اعضاي تمامي گروه‌هاي كاري زير مجموعه يك كميته فني/ فرعي جامعه مشاركت كنندگان در آن كميته فني/ فرعي را تشكيل مي دهند. تركيب اعضا و مسئولان گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته‌هاي فني و فرعي در مرحله ابتدايي انتخابات هنگام برگزاري نشست مؤسس كميته فني مربوط براي شكل‌گيري ساختارآن تعيين مي‌شود.