از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
اهداف كميته فني 171 ايزو

كميته فني 171 اهداف زير را براي خود تعيين نموده است:

  • ارتقاي مقبوليت قانوني اطلاعات در رسانه‌هاي مكتوب؛
  • استفاده از عبارات و واژگان استاندارد؛
  • تدوين استانداردهايي براي فناوري‌ها، روش‌ها و تجهيزات، جهت كمك به كاربران و طراحان و توليدكنندگان؛
  • ايجاد معيارهاي ارزشيابي براي تعيين تماميت و كيفيت مدارك، رسانه‌هاي ذخيره و تجهيزات؛
  • تدوين روش‌هاي ارزشيابي يكپارچه؛
  • تشويق سازگاري و قابليت حمل.
استراتژي‌هايي براي نيل به اهداف مشخص‌شده ايزو/ كميته فني 171
با ارتقاي فناوري اطلاعات و نيازهاي كاربران، كميته فني 171 به‌منظور پاسخگويي به اين نيازها، از سال 1979 تاكنون بارها و بارها گستره خود را بازبيني و اصلاح نموده است. اين تغييرات بازارهاي تجاري جديدي ايجاد نموده‌اند. لازم به ذكر است كه كميته فني 171 توانايي خود در پاسخگويي به مديريت اطلاعات و مدارك در كل چرخه حيات آن‌ها را به اثبات رسانيده است. گستره كنوني توسط TRM در سال 2003 مورد تاييد قرار گرفته است.
 به‌منظور اطمينان يافتن از توزيع بهتر حجم كاري و ارتقاي كارآمدي فعاليت‌ها و اقدامات با هدف همگامي با تدوين و توليد فناوري‌هاي جديد، تي‌سي در سال 1994 مورد بازبيني و بازسازي مجدد قرار گرفت.
 كميته فني 171 با به كارگيري رهبران پروژه، گروه‌هاي كاري كوچك و ضرب‌العجل‌هاي معمول اعضاي كميته‌هاي خود را براي انجام جلسات كاري ترغيب نموده و با تشكيل كارگروه‌هاي مشترك، اين جلسات مرتب‌تر از جلسات سالانه تي‌سي برگزار مي‌گردد. تدوين و انجام كارها در حين برگزاري جلسات با به كارگيري رهبران پروژه و/ يا گروه‌هاي كاري كوچك و استفاده از همايش‌ها و جلسات مجازي مابين جلسات رسمي كميته، صورت مي‌پذيرد.
 كميته فني از كارگروه‌هاي مشترك با ديگر ايزو تي‌سي‌ها بهره مي‌برد كه در زمان مقتضي، كار استانداردسازي را سرعت بخشيده و از متخصصين امر به‌صورت كارآمد و موثر بهره مي‌برد. همچنين اين كارگروه‌ها كمك مي‌كنند تا به جاي ارائه دستورالعمل‌هاي مختلف به صنايع، پيام يكپارچه و منسجمي براي آن‌ها ارسال شود.
حجم كاري كميته فني ميان سه دبيرخانه مختلف اس‌سي (SC) تقسيم شده و بنابراين به‌منظور كارآمدي و تاثير بيشتر كارها را به‌صورت موازي انجام مي‌شوند.

هركميته فرعي مسئول دبيرخانه مركزي ايزو براي انجام اقدامات زير است:
پيشرفت كاري بر اساس تاريخ مشخص و ثابت (مطابقت با تاريخ‌هاي تعيين‌شده براي انتشار و بازنگري مدارك)؛
آماده‌سازي تمام مدارك مطابق با قوانين ايزو؛
برگزاري مراحل راي‌گيري CD و DIS؛
انجام مقالات و آرا در زمان‌هاي اختصاص‌يافته.
البته، به‌منظور حفظ پيوستگي و يكپارچگي كميته فني و بنابراين استفاده بهينه از همكاري و اشتراك‌مساعي اعضا، براي اقدامات و فعاليت‌هاي زير برنامه‌ريزي شده است:
به‌منظور حذف يا اصلاح پيشي‌نويس‌هايي كه در فاصله زماني بين جلسات پيشرفتي نداشته‌اند، برنامه‌هاي كاري در هر جلسه‌اي كه با حضور تمام اعضا تشكيل مي‌شود مور بازنگري قرار مي‌گيرد؛
رابطه‌هاي حفظ‌شده يا رابطه‌هاي جديدي با كميته‌هايي كه بر روي فقره‌هاي مشابه با فقره‌هاي كميته فني 171 كار مي‌كنند، برقرار مي‌شود؛ دبيرخانه كميته فني يا كميته فرعي بايد بسته به فقره‌هاي كاري مختلف، با اختيار خود يا بر اساس درخواست كميته‌هاي فرعي ديگر، داراي مسئوليت باشد.
جلسات كميته فني و ديگر جلسات بايد حتي‌المقدور ساليانه و در تاريخ‌ها و مكان‌هاي مشابه برگزار شوند (كارگروه‌هاي كميته فني مي‌توانند جلسات مستقل برگزار كنند)؛
با كميته فني 46 كميته فرعي11  TC46SC11همكاري نزديكي برقرار گردد؛
كميته فني 171 در ايزو/ كميته فني‌آي‌تي، كميته راهنماي ايزو در حيطه فناوري تصويري شركت داشته باشد تا از تعامل در استانداردسازي فناوري‌هاي تصويري اطمينان حاصل شود.