از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
معرفي كميته‌هاي فني متناظر

اين كميته يك كميته علمي-تخصصي است كه اعضاي آن ار بين گروه‌هاي صلاحيت دار و علاقمند به مشاركت در تدوين و بازنگري استانداردهاي بين المللي انتخاب مي‌شوند. اين كميته، متناظر با كميته متناظر ISO  است و متشكل از جمعي از اعضاي مشاركت‌كننده كميته ملي استاندارد‌هاي ISO از گرو‌ههاي ذينفع و ذيربط در زمينه فعاليت مربوط مي‌باشد كه تحت نظارت دبيرخانه كميته ملي و هيات فني ايران، وظيفه تحقق مشاركت در فعاليت‌هاي كميته فني بين‌المللي ISO  نظير خود را بر عهده دارد.

كميته فني متناظر داراي ساختار مشابه با ساختار كميته فني نظير خود در سازمان بين‌المللي استانداردسازي (ISO) است.

ضرورت ايجاد كميته فني متناظر

  • ساماندهي مشاركت در تدوين استاندارد‌هاي بين المللي
  • ارائه نقطه ها و آراء طرف‌هاي ذينفع و نظرهاي مبتني بر منافع، مصالح و توسعه صنعتي كشور

آئين نامه تشكيل، فعاليت و نظارت بر عملكرد كميته‌هاي فني متناظر

ماده 1: هدف و دامنه كاربرد

ماده 2: اصطلاحات و تعاريف

ماده 3: وظايف كميته هاي فني/ فرعي

ماده 4: تركيب اعضا و مسئولان كميته‎هاي فني/ فرعي و گروههاي كاري زيرمجموعه آنها

ماده 5: وظايف رئيس و نايب رئيس كميته فني/ فرعي

ماده 6: وظايف دبير كميته فني/ فرعي

ماده 7: وظايف مسئولان گروه هاي كاري زيرمجموعه كميته فني/ فرعي

ماده 8: وظايف اعظا و مشاركت كنندگان در كميته هاي فني/ فرعي و گروه هاي كاري زيرم جموعه آن ها

ماده 9: شرايط احراز براي هماهنگ كنندگان گروه هاي همگن كميته هاي فني، مسئولان كميته هاي فني/ فرعي متناظر و مسئولان گروه هاي كاري

ماده 10: وظايف هماهنگ كنندگان گروه هاي همگن كميته هاي فرعي

ماده 11: حد نصاب براي رسميت يافتن جلسات كميته هاي فني و فرعي و گروه هاي كاري زيرمجموعه آن ها

ماده 12: رأي گيري از اعضاي كميته هاي فني و فرعي و گروه هاي كاري زيرمجموعه آن ها

ماده 13: اعتبار تصميمات متخذه و مصوبات كميته هاي فني/ فرعي و گروه هاي كاري زيرمجموعه آن ها

ماده 14: طبقه بندي فرآيندهاي مربوط به تشكيل و فعاليت كميته هاي فني/ فرعي و نظارت بر عملكرد آن ها

ماده 15: فرآيند مربوط به شكل گيري كميته هاي فني/ فرعي و گروه هاي كاري زيرمجموعه آن ها

ماده 16: فرآيندهاي مربوط به فعاليت كميته هاي فني/ فرعي و گروه هاي كاري زيرمجموعه آن ها

ماده 17: فرآيندهاي مربوط به نظارت بر عملكرد كميته هاي فني/ فرعي و گروه هاي كاري زيرمجموعه آن ها

ماده 18: تصويب آيين نامه

  دريافت فايل آئين نامه