از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
درباره كميته فني ايزو 171
كميته فني متناظر 171 كميته‌اي علمي- تخصصي در زمينه «كاربردهاي مديريت اسناد» است كه اعضاي آن از بين گروه‌هاي صلاحيت‌دار و علاقمند به مشاركت در تدوين و بازنگري استانداردهاي بين‌المللي انتخاب شده‌اند. اين كميته، متناظر با كميته فني ايزو است و متشكل از جمعي از اعضاي مشاركت‌كننده كميته ملي استانداردهاي ايزو از گروه‌هاي ذينفع و ذيربط در زمينه فعاليت مربوط مي‌باشد كه تحت نظارت دبيرخانه كميته ملي و هيات فني ايران، وظيفه تحقق مشاركت در فعاليت‌هاي كميته فني بين‌المللي ايزو نظير خود را برعهده دارد. در واقع اين كميته متشكل از گروه¬هاي ذينفع مختلف مانند مراكز اسناد، وزارت¬خانه¬ها، مراكز تحقيقاتي، دانشگاه ها، صاحب نظران فردي و مانند آنها است.. 

بر اساس نظام‌نامه كميته ملي استانداردهاي ايزو برخي وظايف هر كميته فني متناظر عبارت است از: 
تعيين تركيب اعضاي كميته فني و فرعي با توجه به توازن آنها از گروه‌هاي ذينفع و ذيربط 
تعيين اعضاي كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته فني 
بررسي و اظهار نظر در مورد پيش‌نويس استانداردهاي ايزو در مراحل مختلف تدوين آنها توسط گروه‌هاي كاري زيرمجموعه كميته هاي فني يا فرعي 
اعلام نظرات مصوب كميته هاي فني يا فرعي در مورد پيش‌نويس استانداردهاي در زمانهاي تعيين شده به دبيرخانه كميته ملي 
كميته فني متناظر داراي ساختاري مشابه با ساختار كميته فني نظير خود در سازمان بين المللي استانداردسازي(ISO) است.

براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به :