از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با جناب آقاي دكتر حسن احمدي گيوي  
جلسه دوم، تاريخ: 27/5/86 ، شماره رديف مصاحبه: 936، مصاحبه كننده: پيمانه صالحيصداي دكتر حسن احمدي گيوي


آقاي دكتر، لطفاً بفرمائيد كه از چه سالي همكاري با مؤسسه دهخدا را شروع كرديد؟
ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من در مهرماه سال 1340، در دورة دكتري ادبيات فارسي قبول شدم. به فاصلة سه ماه استاد دستور ما، يعني مرحوم دكتر معين كه رئيس مؤسسة لغت نامه دهخدا بودند، از ما سه نفر، يعني دكتر سعيد نجفي-اسداللهي، دكتر محمد استعلامي و بنده دعوت كردند كه بيائيم در لغتنامه همكاري بكنيم. بنابراين، از سال 1340 به افتخار همكاري با مؤلفان لغت نامة دهخدا نائل شدم.
اول حدود هفت، هشت ماه زير نظر آقاي دكتر دبيرسياقي و مرحوم پروين گنابادي كارآموزي كرديم و كار را ياد گرفتيم. بعد از آن خودمان تأليف را آغاز كرديم. از آن تاريخ تا سال 1360ـ 1359 كه لغت نامة دهخدا تمام شد، از دويست و بيست و دو جلد مجلدات آن، بيست و چهار جلدش را بنده به تنهائي يا در بعضي از مجلدات با همكاري بعضي از دوستان تأليف كردم. مثلاً يك دوستي كه چهل صفحه نوشته بود و بعد ديگر لغت نامه را ترك كرده و رفته بود، بقيه كار ايشان را انجام دادم و آن مجلد را به پايان رساندم.
در سال 1360 كه لغت نامة دهخدا تمام شد، دكتر دبيرسياقي به همكاري دكتر شهيدي، دستور تهيه فيش هاي جديد براي كار جديد را دادند و خودشان هم اشراف داشتند؛ به طوري كه ما بعد از پايان لغت نامة دهخدا، حدود هشتصد هزار فيش جديد آماده از متون معتبر و مختلف داشتيم. در واقع لغت نامة دهخدا را اصل قرار داديم و با فيش هايي كه موجود بود، به اضافة فيش هاي جديد كه بعد از آن به وسيلة فيش نويسان نوشته شده و تا امروز هم ادامه دارد؛ به تأليف لغت نامة فارسي پرداختيم. از لغت نامة فارسي هم كه چهل و چهار جلدش درآمده، افتخار تأليف بيست و سه جلدش را داشتم و همين الآن كه در خدمت شما هستم، مشغول تأليف حرف «ب» (باد وزيدن) هستم.
ـ استاد از همكارانتان در اين مؤسسه كه مرحوم شدند، مثل مرحوم پروين گنابادي و .. چه خاطراتي داريد؟
ـ من در كار تأليف لغت نامة دهخدا، مرهون محبت، لطف، راهنمايي و بزرگواري چند تا از دوستان بوده و هستم. اول جناب آقاي دكتر دبيرسياقي كه از روز اول، مقابلة تأليفات من برعهدة ايشان بود. بعد استاد پروين گنابادي هم تعيين شد و يكي دو سال هم آقاي علي نقي منزوي به همكاري و راهنمايي من پرداختند.
استاد پروين گنابادي، اهل گناباد و مردي بود كه آن وقت ها حدود هفتاد و چند ساله بود. مرد بسيار پاك، منزّه، مهربان، با فرهنگ و باسواد بود. با ما كه تازه كار بوديم، مثل پدر و فرزند رفتار مي كرد  

ـ آقاي دكتر، لطفاً بفرمائيد كه از چه سالي همكاري با مؤسسه دهخدا را شروع كرديد؟ ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من در مهرماه سال 1340، در دورة دكتري ادبيات فارسي قبول شدم. به فاصلة سه ماه استاد دستور ما، يعني مرحوم دكتر معين كه رئيس مؤسسة لغت نامه دهخدا بودند، از ما سه نفر، يعني دكتر سعيد نجفي-اسداللهي، دكتر محمد استعلامي و بنده دعوت كردند كه بيائيم در لغتنامه همكاري بكنيم. بنابراين، از سال 1340 به افتخار همكاري با مؤلفان لغت نامة دهخدا نائل شدم. اول حدود هفت، هشت ماه زير نظر آقاي دكتر دبيرسياقي و مرحوم پروين گنابادي كارآموزي كرديم و كار را ياد گرفتيم. بعد از آن خودمان تأليف را آغاز كرديم. از آن تاريخ تا سال 1360ـ 1359 كه لغت نامة دهخدا تمام شد، از دويست و بيست و دو جلد مجلدات آن، بيست و چهار جلدش را بنده به تنهائي يا در بعضي از مجلدات با همكاري بعضي از دوستان تأليف كردم. مثلاً يك دوستي كه چهل صفحه نوشته بود و بعد ديگر لغت نامه را ترك كرده و رفته بود، بقيه كار ايشان را انجام دادم و آن مجلد را به پايان رساندم. در سال 1360 كه لغت نامة دهخدا تمام شد، دكتر دبيرسياقي به همكاري دكتر شهيدي، دستور تهيه فيش هاي جديد براي كار جديد را دادند و خودشان هم اشراف داشتند؛ به طوري كه ما بعد از پايان لغت نامة دهخدا، حدود هشتصد هزار فيش جديد آماده از متون معتبر و مختلف داشتيم. در واقع لغت نامة دهخدا را اصل قرار داديم و با فيش هايي كه موجود بود، به اضافة فيش هاي جديد كه بعد از آن به وسيلة فيش نويسان نوشته شده و تا امروز هم ادامه دارد؛ به تأليف لغت نامة فارسي پرداختيم. از لغت نامة فارسي هم كه چهل و چهار جلدش درآمده، افتخار تأليف بيست و سه جلدش را داشتم و همين الآن كه در خدمت شما هستم، مشغول تأليف حرف «ب» (باد وزيدن) هستم. ـ استاد از همكارانتان در اين مؤسسه كه مرحوم شدند، مثل مرحوم پروين گنابادي و .. چه خاطراتي داريد؟ ـ من در كار تأليف لغت نامة دهخدا، مرهون محبت، لطف، راهنمايي و بزرگواري چند تا از دوستان بوده و هستم. اول جناب آقاي دكتر دبيرسياقي كه از روز اول، مقابلة تأليفات من برعهدة ايشان بود. بعد استاد پروين گنابادي هم تعيين شد و يكي دو سال هم آقاي علي نقي منزوي به همكاري و راهنمايي من پرداختند. استاد پروين گنابادي، اهل گناباد و مردي بود كه آن وقت ها حدود هفتاد و چند ساله بود. مرد بسيار پاك، منزّه، مهربان، با فرهنگ و باسواد بود. با ما كه تازه كار بوديم، مثل پدر و فرزند رفتار مي كرد و ...  ـ آقاي دكتر، لطفاً بفرمائيد كه از چه سالي همكاري با مؤسسه دهخدا را شروع كرديد؟ ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من در مهرماه سال 1340، در دورة دكتري ادبيات فارسي قبول شدم. به فاصلة سه ماه استاد دستور ما، يعني مرحوم دكتر معين كه رئيس مؤسسة لغت نامه دهخدا بودند، از ما سه نفر، يعني دكتر سعيد نجفي-اسداللهي، دكتر محمد استعلامي و بنده دعوت كردند كه بيائيم در لغتنامه همكاري بكنيم. بنابراين، از سال 1340 به افتخار همكاري با مؤلفان لغت نامة دهخدا نائل شدم. اول حدود هفت، هشت ماه زير نظر آقاي دكتر دبيرسياقي و مرحوم پروين گنابادي كارآموزي كرديم و كار را ياد گرفتيم. بعد از آن خودمان تأليف را آغاز كرديم. از آن تاريخ تا سال 1360ـ 1359 كه لغت نامة دهخدا تمام شد، از دويست و بيست و دو جلد مجلدات آن، بيست و چهار جلدش را بنده به تنهائي يا در بعضي از مجلدات با همكاري بعضي از دوستان تأليف كردم. مثلاً يك دوستي كه چهل صفحه نوشته بود و بعد ديگر لغت نامه را ترك كرده و رفته بود، بقيه كار ايشان را انجام دادم و آن مجلد را به پايان رساندم. در سال 1360 كه لغت نامة دهخدا تمام شد، دكتر دبيرسياقي به همكاري دكتر شهيدي، دستور تهيه فيش هاي جديد براي كار جديد را دادند و خودشان هم اشراف داشتند؛ به طوري كه ما بعد از پايان لغت نامة دهخدا، حدود هشتصد هزار فيش جديد آماده از متون معتبر و مختلف داشتيم. در واقع لغت نامة دهخدا را اصل قرار داديم و با فيش هايي كه موجود بود، به اضافة فيش هاي جديد كه بعد از آن به وسيلة فيش نويسان نوشته شده و تا امروز هم ادامه دارد؛ به تأليف لغت نامة فارسي پرداختيم. از لغت نامة فارسي هم كه چهل و چهار جلدش درآمده، افتخار تأليف بيست و سه جلدش را داشتم و همين الآن كه در خدمت شما هستم، مشغول تأليف حرف «ب» (باد وزيدن) هستم. ـ استاد از همكارانتان در اين مؤسسه كه مرحوم شدند، مثل مرحوم پروين گنابادي و .. چه خاطراتي داريد؟ ـ من در كار تأليف لغت نامة دهخدا، مرهون محبت، لطف، راهنمايي و بزرگواري چند تا از دوستان بوده و هستم. اول جناب آقاي دكتر دبيرسياقي كه از روز اول، مقابلة تأليفات من برعهدة ايشان بود. بعد استاد پروين گنابادي هم تعيين شد و يكي دو سال هم آقاي علي نقي منزوي به همكاري و راهنمايي من پرداختند. استاد پروين گنابادي، اهل گناباد و مردي بود كه آن وقت ها حدود هفتاد و چند ساله بود. مرد بسيار پاك، منزّه، مهربان، با فرهنگ و باسواد بود. با ما كه تازه كار بوديم، مثل پدر و فرزند رفتار مي كرد و ... بازگشت
مصاحبه دکتر حسن احمدی گیویWritten By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/31
Number of Views: 905