از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بخشي از مصاحبه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با سركار خانم منصوره راعي  
جلسه هفتم، در تاريخ: 19/10/83، شماره رديف مصاحبه: 788، مصاحبه كننده: پيمانه صالحي

صداي خانم منصورة راعي

 

. . . من به آفتاب وجود خانم ميرهادي، به شوراي كتاب كودك معرفي شدم و به قول خودشان مرا به استخر شوراي كتاب هل دادند. از سال 1357 به شورا پيوستم. اولين فعاليتي كه در آن مشاركت كردم، خريد همين طبقه اي  است كه در آن نشسته ايم. در جمع بيست نفره نشستيم و قرار شد كمك بكنيم تا اين ساختمان خريده بشود؛ چون مي دانستيم شورا خانه اي ندارد. در آن زمان خانم انصاري ـ كه دبير شورا بودند ـ اين طرح را مطرح كردند و در واقع يكي از كساني بودم كه در آن جمع، مشاركت كوچكي داشتم. 
در مجمع عمومي شوراي كتاب كودك در سال 1358، حاضران مرا به عنوان عضويت هيأت مديره كانديد كردند و از آن تاريخ تا حالا، همچنان عضو هيأت مديره شوراي كتاب كودك هستم. 
سال 1358، يكي از پنج نفري بودم كه نخستين حلقة تولد فرهنگنامه را به اتفاق خانم ميرهادي شكل داديم. اين حلقه شامل: خانم ميرهادي، خانم انصاري، مرحوم جهانشاهي، مرحوم سيروس طاهباز و من مي شد. از آن زمان به بعد، با فرهنگنامه در نقش نويسنده، ويراستار، عضو شوراي مشورتي و بعد اجرايي همكاري داشتم. گروه مشورتي نوجوانان به پيشنهاد من شكل گرفت كه نوجوانان را درگير اين كار كرديم و اين تداوم دارد و نيز كارهاي مشورتي كوچكي كه در حد توانم هست.بازگشت
مصاحبه خانم منصوره راعیWritten By: parisa pasyar
Date Posted: 1392/01/27
Number of Views: 1703