از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

آخرين مهلت ارسال چكيده: 16/8/1388
آخرين مهلت ارسال اصل مقاله: 17/11/1388


تمديد مهلت ارسال مقاله:
با توجه به مقارن شدن پايان مهلت ارسال مقاله براي دومين همايش ملي آرشيوي ايران، با آزمون دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاهها و تقاضاي تعدادي از ارائه دهندگان مقاله براي تمديد اين زمان، بدينوسيله به اطلاع دوستان و همراهاني كه چكيده ارسالي مقاله شان در همايش پذيرفته شده مي رساند، مهلت ارسال اصل مقاله تا پانزدهم اسفند ماه 1388 تمديد شده است.
دبير خانه دومين همايش ملي آرشيوي ايران