از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

محورهاي همايش عبارت است از:
1.آرشيو در ايران: گذشته، حال و آينده
2.مديريت اسناد (الكترونيك- غير الكترونيك)
3.بررسي امكان تدوين نظام ملي آرشيوي
4.همكاري آرشيوها در عصر الكترونيك
5.فرايندهاي آرشيو
5.1.گردآوري و ارزشيابي
5.2.پردازش و توصيف
5.3.حفظ و نگهداري
5.4.اطلاع رساني و اشاعه 
6.آموزش آرشيوداري
7.آرشيو: پژوهش، سند پژوهي
8.وب و آرشيو 
9.آرشيو و جامعه
10.معماري ساختمان‌هاي آرشيو