از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
محورهاي نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران
- نقش تاريخ شفاهي در تاريخنگاري
- نقش تاريخ شفاهي در تدوين تاريخ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
- «قول» و «روايت» در تاريخنگاري اسلامي
- روش ها و چارچوب هاي مصاحبه‌هاي تاريخ شفاهي و نقش مصاحبه‌گر
- نقد و بررسي اطلاعات حاصل از مصاحبه هاي تاريخ شفاهي
- ويراستاري متون مصاحبه هاي تاريخ شفاهي و شيوة فهرست‌نويسي منابع تاريخ شفاهي
- معيارهاي حفظ و نگهداري منابع تاريخ شفاهي
- نقش دانشگاه ها در برنامه‌هاي تاريخ شفاهي
- كاربرد تاريخ شفاهي در تحقيقات جامعه شناسي و انسان شناسي
- نقش تاريخ شفاهي در جمع آوري اطلاعات مربوط به مسائل گروه ها و طبقات اجتماعي.