حالت نمایش :       کمينه 
select
select
 
اضافه کردن ماژول:

select
 
select