از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
عضويت پژوهشگران

پژوهشگراني كه يك موضوع براي تحقيق دارند، مي توانند به تالار پژوهش، واقع در ساختمان گنجينه آرشيو ملي مراجعه و با ارائه كپي كارت ملي خود، عضو موقت آرشيو ملي شوند.
اما پژوهشگراني كه موضوعات تحقيقي متعدد براي زمان طولاني دارندو حداقل فارغ التحصيل دوره كارشناسي هستند، مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان به نشاني www.nlai.ir و تكميل فرم اينترنتي عضويت و اخذ كارت عضويت از اداره عضويت، واقع در ساختمان كتابخانه ملي، به تالار پژوهش مراجعه و تحقيق خود را انجام دهند.