از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
محورهاي همايش

  • حفاظت پيشگيرانه:

-         نقش تكنولوژي و فناوري هاي نوين در حفاظت پيشگيرانه

-         نقش حفاظت پيشگيرانه در مديريت بحران

-         نقش نيروي انساني متخصص در حفاظت پيشگيرانه

  • مرمت ميراث مستند :

-         مواد و روش‌هاي جديد مورد استفاده در مرمت آثار

-         آسيب شناسي ميراث مستند

-         فن شناسي با استفاده از روش هاي نوين /مطالعات تطبيقي

  • شيوه هاي مديريتي در بهبود حفاظت ميراث مستند :

-         ارتباط متقابل جامعه با مراكز مرمتي در حفاظت آثار

-         ارتباط متقابل مراكز مرمتي با ساير مراكز علمي -پژوهشي

از همة حفاظت گران، مرمتگران ، پژوهشگران  و دانشجويان  براي شركت و ارائه مقاله، دعوت به عمل مي‌آيد تا مقاله‌هاي خود را حول محورهاي پيشنهادي همايش ارسال نمايند. شايان توجه است ساير محور هاي ذكر نشده اما مرتبط با موضوع نيز قابل بررسي است.