سال : ماه :
پيام امام خميني(ره) دربارة تشكيل شوراي انقلاب
معرفي كتاب اسنادی از دولت های ازهاری و بختیار
/Portals/10/kaghazakhbar/bahman 95/IMG_5587.jpg
گزیده مصاحبه با آقای محمدحسن اصغرنیا
 

انتظار مردم در بهشت زهرا براي ديدار با امام­ خميني(ره)؛

شناسۀ سند: 1-19150-25

منشأ: كتابخانة ملي ايران

رنگ: سياه و سفيد

قطع: -20×25

تاريخ: 1357/11/12ش. محل: تهران عكاس-