از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بخشنامة اداره‌كل ثبت احوال

 در بارة لزوم و چگونگی اعلام وقايع ثبت شده توسط سردفتران

سندي كه در اين شمارة معرفي مي‌گردد به مناسبت 3 دیماه، روز ثبت احوال انتخاب گرديده است. تاريخ سند1339/8/25ش. مي‌باشد و به شمارة 15681-293 در آرشيو ملي ايران نگهداري مي‌شود. سند، بخشنامه اداره کل ثبت احوال است که در آن آمده طبق ماده28قانون ثبت احوال، سردفتران موظفند ظرف مدت 15روز وقایع ثبت شده خود را به نماینده ثبت احوال اعلام نمایند. مواد 63 و 64 آئین نامه نحوه عمل را بیان کرده و تحویل اعلامیه و فهرست وقایع را تا آخر هر ماه از طریق نمایندگان به ادارات ذیربط الزامی دانسته است. همچنین، طبق قانون بودجه گرفتن 100ریال برای اعلامیه ازدواج و مبلغ 300ریال برای طلاق از سردفتران تعیین شده است.