از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

اخبار نمایشگاهی آرشیو ملی ایران در آذرماهنمایشگاه مجازی
 1-«منتخبی از اسناد انتخابات مجلس بیستم» به مناسبت 10 آذر، روز مجلس؛
اداره کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی) به مناسبت 10 آذر روز مجلس، منتخبی از اسناد مجلس بیستم، شامل 19 فهرست با معرفی 20برگ سند آماده‌سازی و در وبگاه سازمان به علاقه‌مندان این حوزه تقدیم نمود. مهمترین عناوین اسناد این نمایشگاه عبارت است از:
•    دستورات نخست وزیر به وزیر دارائی،‌ ابلاغ و تأکید به کلیة مأموران دولت و دستگاه‌های وابسته در بارة رعایت کلیة دستورات و عدم تخلف از آن در انتخابات دورة‌ بیستم مجلس شورای ملی؛ 1339/10/3ش.
•    استعفای کریم طهماسبی از نمایندگی دورة‌ بیستم مجلس شورای ملی؛ 10/6/1339ش.
•    اعتبارنامة حسن بیات نمایندة مجلس شورای ملی در دورة‌ بیستم از حوزة  شاهزند (اراک)؛ 1339/11/2ش.
•    اعتبارنامة آقای سیدمحمود مدرسی روحانی نمایندة مجلس شورای ملی در دورة‌ بیستم از حوزة انتخابیة شهرستان قم؛ 1339/6/3ش.
•    اعتبارنامة آقای فتح‌الله پورسرتیپ نمایندة مجلس شورای ملی در دورة‌ بیستم از حوزة انتخابیة شهرستان خرم‌آباد؛ 1339/11/10ش.
•    اعتبارنامة آقای رضا صراف‌یزدی (صراف‌زاده) نمایندة مجلس شورای ملی در دورة‌ بیستم از حوزة انتخابیة شهر یزد؛ 1339/11/4ش.
•    مکاتبة شهربانی کل کشور با وزارت کشور، در بارة قرائت آراء و انتخاب آقای زین‌العابدین سالار بهزادی به نمایندگی دورة‌ بیستم مجلس شورای ملی شهرستان بم؛ 1339/11/4ش.
•    رونوشت گزارش رئیس شهربانی قم به فرمانداری شهرستان قم در بارة‌ فعالیت‌های انتخاباتی شهر مذکور؛ 1339ش.
•    صورت جلسة دوازدهمین جلسة انجمن نظارت بر انتخابات دورة‌ بیستم شورای ملی در اردبیل؛ 1339/11/18ش.
•    دستور تلگرافی وزیر کشور به فرمانداری پل‌دختر، در بارة‌ انحلال کلیة انجمن‌های نظارتی انتخابات [دورة‌ بیبستم مجلس شورای ملی]؛ 1339/6/14ش.
•    بخشنامة وزارت کشور، در بارة تسلیم هرگونه مطلب و شکایت به انجمن نظارت مرکزی [در جریان امر انتخابات دورة بیستم مجلس شورای ملی]؛ 1339/5/11ش.
•    آگهی انجمن نظارت انتخابات دورة‌ بیستم مجلس شورای ملی کلیمیان شیراز؛ [1339ش.]

2-نمايشگاه دارالفنون از مدرسه تا دبيرستان دارالفنون به مناسبت 30 آذر ماه 1230، سالروز پایان ساخت مدرسه؛
نمایشگاه یاد شده  به مناسبت 30 آذرماه، سالروز پايان ساخت اولين بناي مدرسه، آماده سازی و به علاقه‌مندان تقديم شد. گزارش‌های با عنوان روزنامه مدرسه، فعالیت معلمان، تصاویر معلمان و شاگردان، برنامه درسی و غیره... مهمترین عناوین و اسناد نمایشگاه است.  

نمایشگاه سیار
1-نمایشگاه نهضت جنگل
اداره کل خدمات آرشیوی به مناسبت 11 آذر, سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، نمایشگاهی با 37 عنوان و معرفی 57 برگ آماده سازی و به مدیریت‌های  استانی و منطقه‌ا‌ی  ارسال نمود.  مهمترین عناوین این نمایشگاه عبارت است از:
•    تعقيب و دستگيري جنگلي‌ها، جهت يافتن ميرزا كوچك‌ خان و يارانش؛ 27/ 1 1337ق./1298/1/27ش.
•    مكاتبة نمايندة هيئت اتحاد اسلام با آنان، در بارة گفتگوهاي خود با مقام‌هاي مملكتي، ارباب جرايد، و بيان محبوبيت نهضت جنگل در نزد آن‌ها و همچنين انتظار آنان از جنگلي‌ها براي حركت به سمت تهران، جهت قطع نفوذ اجانب؛14/ جمادالاول 1336ق./ 1296/12/6ش.
•    گزارش محصل مالياتي گيلان، در بارة دريافت ماليات گرگانرود و بيان شرح مذاكرات خود با ميرزا كوچك ‌خان، در زمينة چگونگي دريافت ماليات طوالش؛ 1296/6/10ش.
•    گزارش امين مالية گيلان به وزارت ماليه، در بارة تصرف بلوكات فومن، شفت، كسكر و ماسوله به دست هيئت اتحاد اسلام، و اخراج نمايندگان ماليه از آن نواحي؛ 1297/4/20ش.
•    گزارش ادارة مالية گيلان و طوالش، در بارة وضعيت آشفتة گيلان و تقويت جنگلي‌ها، و ناتواني مأموران ماليه در دريافت ماليات؛ 1298/5/12ش.
•    گزارش حكومت طالقان، در بارة دستگيري شماري از نيروهاي جنگلي در آن خطه؛ 4 شعبان 1337ق./ 1298/2/14ش.
•    تشكيل مجلس مشاورة هفت ‌نفرة جنگل و مواد چهارده‌گانة تشكيلاتي آن؛19 محرم¬الحرام1336ق./ 1297/8/14ش.
•    تأمين بودجة لشكركشي سعيدالسلطنه، جهت سركوبي نهضت جنگل؛ 1296/5/14ش.  
•    گزارش رئيس ايالتي تحديد گيلان، در بارة اقدام جنگلي‌ها در جمع‌آوري عايدات برخي مناطق گيلان، و هشدار نسبت به پيامدهاي آن و ارائة راه حل براي مقابله با اين حركت؛ 1297/12/11ش.
•    گزارش مديركل گمركات گيلان به وزارت ماليه، در بارة تلاش كميتة اتحاد اسلام براي وارد كردن اسلحه و قورخانه از بندر انزلي، و ناتواني ادارة گمرگ در جلوگيري از اقدام‌هاي آنان؛ 27/12/[1297ش.]
•    سواد صورت مجلس در بارة خسارات وارده به ادارة مالية گيلان به دست نيروهاي انگليسي، بيان ميزان خسارت و پي‌گيري‌ها و اقدام‌هاي صورت گرفته در اين باره؛ 1297/5/4ش.
•    گزارش به وزارت ماليه، در بارة قرارداد كميتة اتحاد اسلام با قواي نظامي دولت انگليس، مبني بر ترك جنگ، و تلاش‌هاي اين كميته براي جمع‌آوري عايدات فومن و ترميم ماليه و پيامدهاي اقدام‌هاي آنان؛ 1297/6/15ش.
•    سواد مراسله‌هاي مفتش مالية گيلان به ميرزا كوچك‌خان و هيئت اتحاد اسلام، مبني بر كسب اجازه براي دريافت ماليات معوقة بلوكات فومن، كسما، كسكر، ماسوله و شفت؛ 10/جوزا و 7 اسد/1335ق./10/3 و 7 /5/ 1296ش.
•    گزارش حكومت گيلان و طوالش، در بارة اعزام سرتيپ بصير‌ديوان و حسن‌خان معين‌‌الرعايا به جنگل، براي كشف مهمات و اسحلة ميرزا كوچك‌خان و يافتن آن‌ها؛ 1300/10/14ش.
•    گزارش دستگيري و بازجوئي چندتن از افراد مرتبط با جنگلي‌ها به ‌دست نظميه؛ 19 میزان 1333ق./1294/6/19ش.
•    دستگيري دكتر غلامحسين‌خان، به اتهام همكاري با جنگلي‌ها و تقاضاي آزادي وي؛7 شعبان 1337ق./ 1298/2/18ش.
•    گزارش پيشروي قواي جنگل تا يك فرسخي اردبيل؛26 شعبان 1336ق./ 1297/3/16ش.
•    اعلامية حاكم نظامي و رئيس نظمية گيلان، مبني بر حراج اموال جنگلي‌ها؛ 1299/7/11ش.
•    بيانية كميتة اتحاد اسلام، مبني بر مجازات افراد خائن و اخبار درگيري نيروهاي جنگل با انگليسي‌ها در رشت و رحمت‌آباد؛ رمضان 1336ق./خرداد یا تير‍ 1297ش.
•    نامة يكي از اعضاي هيئت اتحاد اسلام، مبني بر لزوم مجازات خائنان، عملكرد تفرقه‌آميز انگليسي‌ها و پيشنهاد انحصاري شدن حمل برنج از رشت به تهران؛ 28 جمادی الثانی1336ق./1297/1/20ش.
•    ابلاغیة کفیل حکومت گیلان، درخصوص غلبة قوای نظامی دولت بر جنگلی¬ها و کشف توطئه و کارشکنی علیه نیروهای دولت و تعقیب و مجازات جنگلی‌ها؛ فاقد تاریخ.
•    اعلامیة هیئت اتحاد اسلام، در بارة اقدام برخی در سوءاستفاده از نام جنگلی برای تهدید و سلب آسایش عموم با هدف کاهش محبوبیت آنان و مجازات خائنان در صورت خاتمه ندادن به این اقدام‌ها؛ فاقد تاریخ.
•    نامة عبدالعلی در خصوص اقدامات وی پس از ورود به بارفروش [بابل] و لزوم ارسال صورت گزارش به جنگل و اعزام حاجی شیخ محمدحسن به نزد وی؛ 11 رجب ؟
•    تلگرافی ارسالی به تهران برای گزارش مقابلة اردوی دولتی با نیروهای میرزا کوچک خان، تصرف رشت و فرار آنان به سمت جنگل؛ 22 میزان[؟129]
•    رونوشت نامة حکومت گیلان و طوالش به فرمانفرما، وزیر داخله، راجع به عدم همراهی آذربایجان، طارم و خمسه برای جلوگیری از اقدامات مسلحانة میرزا کوچک خان و درخواست رفع مشکلات اردوی گیلان برای مقابله با آنان در ماسوله؛ [1294ش.؟]
•    دستور به وزارت مالیه برای پرداخت یکهزار و هشتصد تومان اعتبار به حکومت گیلان، از بابت هزینه¬های مقابله با اقدامات میرزاکوچک خان؛ 9 میزان 1333ق./ 1294/7/9ش.
•    صفحاتی از شمارة بیست و سوم نشریة جنگل، به مدیریت غلامحسین کسمائی؛ 10 ربیع¬الثانی 1336ق./ 1296/11/3ش.
•    نامه محمد [لنگرودی] به میرزا کوچک خان، در خصوص اوضاع قزوین شامل عزل مدحت‌السلطنه از حکومت و انتصاب رکن‌الدوله، اظهار مشکلات مالی خود به دلیل گرانی و تقاضای مساعدت مالی از میرزا کوچک خان؛ [1336ق./ 1296 یا 1297ش.]
•    نامة [شیخ محمد لنگرودی] درخصوص تحقیق برای خرید اسلحه، همکاری یمین‌خاقان، موثق‌دیوان و عدل‌الممالک با انگلیسی‌ها، اقدام دموکرات‌ها در برگزاری میتینگ و  مخالفت انگلیسی‌ها با آن، دستور اعزام قشون به منجیل و توضیحات وی در این زمینه؛ 20 جمادی¬الثانی 1336ق./ 1297/1/12ش.
•    نامه [محمد لنگرودی] درخصوص همراهی برات‌اف [باراتف] با انگلیسی‌ها و اعزام پانصدنفر از قشون خود به قزوین جهت مقابله با جنگلی‌ها و تقاضای مساعدت مالی از میرزا کوچک‌خان به دلیل مشکلات مالی خود؛ 22 جمادی¬الثانی 1336ق./ 1297/1/14ش.
•    شمارة سی و یکم از نشریة جنگل، به مدیریت غلامحسین کسمائی؛ 17 شعبان 1336ق./ 1297/3/6ش.
•    بیانیة کمیته اتحاد اسلام گیلان, درخصوص تعرض انگلیسی¬ها در بمباران فومن و گوراب و مقاومت در برابر تجاوزات صورت گرفته همراه با خبرهایی از جنگ؛ رمضان 1336ق./ خرداد یا تیر 1297ش.
•    رونوشت دستخط وثوق¬الدوله، ریاست وزرا، به شیخ محمود کسمائی در مورد شرایط تأمین جانی و مالی به حاج احمد [کسمائی] و بستگان و همراهان وی، پس از پذیرش عدم مخالف آنان با دولت؛ 6 حوت 1337ق./ 1297/12/6ش.
•    اعلامیة وثوق ¬السلطنه راجع به اعزام قوای نظامی برای سرکوبی سیدجلال در جنگل و دادن اطمینان خاطر به اهالی درخصوص وجود امنیت و آرامش در گیلان؛ 21 رمضان 1340ق./ 1301/2/27ش.
•    نامه به وزارت کشور، درخصوص اجرای دستور نخست وزیر برای اقدامات خصوصی جهت جلوگیری از برگزاری مجلس ترحیم میرزا کوچک خان؛ 1321/6/9ش.
•    گزارش رئیس کل شهربانی کل کشور به وزارت کشور, راجع به برگزاری بیست و چهارمین سال درگذشت میرزا کوچک خان جنگلی در آرامگاه وی در سلیمان داراب رشت؛ 1324/1/16ش.
•    گزارش شهربانی کل کشور از برگزاری سی و چهارمین سال درگذشت میرزا کوچک خان جنگلی؛ 1334/9/25ش.
2-اسناد تاریخ روابط خارجی ایران
نمایشگاه یاد شده به درخواست دانشگاه تربیت مدرس در قالب 25 عنوان و با معرفی 31 برگ سند آماده سازی و ارسال شد. اعلام زمان ملاقات كاردار عثماني، ناظم¬افندي با ناصرالدين¬شاه، [1287ق./ 1249ش.]؛ نامة مظفرالدين¬شاه به سالاراكرم، در مورد ورود به ورشو و اعلام رضايت از تشريفات به عمل آمده، 9م صفر 1318ق./ 1279/3/17ش.؛ نامة مظفرالدين¬شاه به سالاراكرم، در مورد ورود به وين و استقبال امپراتوري اتريش از وي، 25م جمادي الاول 1318ق./ 1279/6/29ش.؛ رونوشت ترجمة قرارداد رؤساي گمركات ايران و روس براي ساخت پل بر روي رودخانة آستالينك(ما بين آستاراي ايران و روسيه)، به هزينة دو كشور، 7 مي 1907م./ 1286/2/16ش.؛ رونوشت ترجمة نامة وزير امور خارجة اسپانيا به وزير امور خارجة ايران، براي معرفي شارژدافر[كاردار] جديد اين كشور و درخواست پذيرش وي، 14م اوت 1911م./ 1290/5/22ش.؛ اعلام تغيير نام كشور صرب، كروات و اسلوون به يوگسلاوي، 1308/8/21ش.؛ بخشی از عهدنامة مودت و اقامت و تجارت بين دولت¬هاي ايران و دانمارك، 20م فورية 1934م./ 1312/12/1ش.؛ اعلام پذيرفته شدن اعتبارنامة وزيرمختار جديد ايتاليا در ايران، به اداره¬كل گمركات،1313/1/22ش.؛ گزارش نامگذاري يك از ميدان¬هاي پارك ويلا اومبرتوي شهر رم به نام فردوسي، به مناسبت برگزاري جشن¬هاي فردوسي در ايتاليا،1313/11/13ش.؛‌بخشنامة وزارت امور‌خارجه، در خصوص اعلام افتتاح سفارت سوئيس در تهران از سوي كنفدراسيون اين كشور و معرفي آرمين دينكررا به عنوان شارژدافر(كاردار)، 1315/3/25ش.؛ رونوشت صورت مجلس در بارة تشکیل شرکت ایران – هند، ‌11316/10/9ش.؛ اعلام سفارت سوئد، به عنوان حافظ منافع مجارستان در ايران، 1320/7/12ش.؛ اعلام پايان كار كنسولياران انگليس در همدان و شيراز و معرفي كنسوليار جديد در اصفهان، 1321/11/12ش.؛ رونوشت تصویب¬نامۀ هیئت¬وزیران در بارۀ اختصاص اعتبار برای سفارت ایران در چین، 1325/5/9ش.؛ نامة وزير دارائي و اعلام زمان رسمي افتتاح بانك تجارتي ايران و هلند،1338/3/2ش.؛  ارسال 80 جلد كتاب فارسي به وزارت دربار، براي اهدا به مجمع مطالعات اسلامي هلند در لاهه، 1341/12/18ش.؛ بخشی از متن موافقت¬نامة پرداخت ميان ايران و لهستان، به منظور تنظيم مبادلات بازرگاني و ساير پرداخت¬هاي دو كشور، 8م ژوئن 1963م./ 1342/3/18ش.؛ بخشی از موافقت¬نامة ايران با كشورهاي بنلوكس(بلژيك، هلند و لوكزامبورگ)، براي لغو رواديد، 19م نوامبر 1964م./ 1343/8/28ش.؛ گزارش معاون اداري و گمركي وزارت اقتصاد، از مذاكره با هيئت اقتصادي مجارستان، در مورد تجهيز بنادر دريائي و خشكي كشور؛ 1345/2/8ش.؛ مصوبة هئيت‌وزيران در خصوص موافقت با پيشنهاد اعزام نورالدين آل‌علي دبير دبيرستان‌هاي تهران جهت تدريس زبان و ادبيات فارسي به الجزاير و تعيين حقوق براي وي، 1345/8/28ش.؛ بخشی از موافقت¬نامة همكاري فني و علمي ايران و فرانسه، 27م دسامبر 1967م./ 1346/10/6ش.؛ معرفي آقاي زاهد، متصدي تشريفات شهرداري يزد، به‌ عنوان راهنماي نمايندگان كانون هنري مركز صنايع ظريفة كشور چكسلواكي، 1349/3/25ش.؛ ابلاغ مصوبة هيئت وزيران به وزارت بازرگاني، براي انعقاد موافقت¬نامة حمل و نقل و ترانزيت بين ايران و بلغارستان، 1354/10/1ش.؛ بخشی از گزارشي از دومين دورة مذاكرات اقتصادي و تجاري ايران و جمهوري كره در وزارت امور اقتصاد و دارايي، [آبان 1355ش.] و برنامۀ مبادلات فرهنگی ایران و مکزیک در حوزۀ آموزش و پرورش [1357ش.]  ناوین اسناد نمایشگاه بود.
3- اسناد روابط فرهنگی ایران با کشورهای جهان
نمایشگاه یاد شده به درخواست سازمان فرهنگ و  ارتباطات اسلامی در قالب 71 عنوان با معرفی 157 برگ سند آماده سازی و ارسال گردید که برخی از مهمترین اسناد نمایشگاه به شرح زیر است:
•    طرح موافقتنامة روابط فرهنگی، علمی و ورزشی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؛
•    گزارشی از مراسم افتتاح انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان در دانشکدة حقوق؛
•    پیشنهاد سعید نفیسی به فرهنگستان ایران برای تهیة فهرست کتاب¬های خطی فارسی موجود در ایران و سایر کشورها؛
•    گزارش مجتبی مینوی به علاء، وزیر مختار ایران در لندن، درخصوص تحقیق در بارة نسخه¬های قدیمی گلستان سعدی موجود در اروپا؛
•    پیشنهادهای وزارت فرهنگ به نخست¬وزیری برای گسترش روابط فرهنگی به منظور حسن تفاهم و افزایش مبانی دوستی و مودت با دولت افغانستان؛
•    گزارش کاردار ایران در دهلی از اجرایی شدن یکی از مواد قرارداد فرهنگی ایران و هند با پخش سخنرانی رایزن فرهنگی ایران در آن کشور و اجرای برنامه¬های پیرامون روابط فرهنگی دو کشور و شرح حال دانشمندان، عرفا و بزرگان ایران در برنامه¬های فارسی رادیو هند؛
•    رونوشت طرح اساسنامة «انجمن هند و ایران»؛
•    مکاتبة وزارت امورخارجه با وزارت فرهنگ درخصوص درخواست سفارت ایران در کراچی به-منظور تسریع در اعزام رایزن فرهنگی و معلم به لاهور و کراچی از سوی آن وزارت؛
•    تلگراف کاردار ایران در پاکستان به وزیر فرهنگ(دکتر خانلری)، درخصوص صدور دستور اعزام رایزن فرهنگی و معلم برای خانه¬های فرهنگی ایران در آن کشور؛
•    گزارش اسماعیل شاهرودی از مأموریت یک سالة خود جهت تدریس در دانشگاه علیگر هند؛
•    گزارش محمود تفضلی، رایزن فرهنگی ایران در هند از اهدای کتاب¬های چاپ دانشگاه تهران به دانشگاه¬های هند همراه با اسامی کتاب¬ها؛
•    گزارش جشن ملی نوروز و سال نو در خانة فرهنگی ایران در دهلی؛.
•    تصاویری از افتتاح خانة فرهنگ ایران در لاهور؛
•    گزارش بازدید سفیر ایران در اتریش از مؤسسة فیلم¬های تربیتی و علمی وابستة به وزارت فرهنگ آن کشور و چگونگی بهره¬مندی فیلم¬ها در تدریس مدارس، ابراز تمایل سفارت ایران به همکاری آن موسسه با وزارت فرهنگ ایران به¬منظور مبادلات فرهنگی؛
•    مکاتبة سفیر ایران  در وین با وزیر آموزش و پرورش، درخصوص فراهم نمودن مقدمات بازدید وزیر فرهنگ اتریش، معاون وی و مدیرکل مدارس¬حرفه¬ای اتریش، از مؤسسات فرهنگی ایران همزمان با شرکت آنها در کنفرانس جهانی مبارزه با بیسوادی تهران و لزوم مذاکره درخصوص مبادلات فرهنگی با توجه به حضور گسترده دانشجویان ایرانی در آن کشور؛
•    صورتجلسة کمیسیون رسیدگی به برنامة مبادلات فرهنگی بین ایران با کشورهای خارجی؛
•    ترجمة فارسی مقالة روزنامة حریت، چاپ استانبول، درخصوص مدرسة ایرانیان آن شهر؛
•    برنامة تبادلات علمی، فنی، آموزشی و فرهنگی ایران و جمهوری خلق کره در سال 1994-1993؛
•    یادداشت تفاهم همکاری¬های فرهنگی ایران و قزاقستان؛
•    یادداشت تفاهم مبادلات علمی، فرهنگی و هنری ایران و تاجیکستان؛
•    برنامة مبادلات فرهنگی، علمی و فنی ایران و ترکیه؛
•    برنامة مبادلات فرهنگی و علمی ایران و لهستان؛
•    مکاتبة رایزن فرهنگی ایران در پکن با صدا و سیما جمهوری اسلامی، درخصوص دعوت مدیر مرکز رادیو و تلویزیون پکن از ایران برای ارسال موسیقی¬های منتخب خود به برنامة «با موسیقی جهان» و درخواست تسریع همکاری در این زمینه؛
•    نامة سفارت هند، درخصوص اعلام اسامی هیئت فرهنگی سه نفرة هند برای شرکت در برنامه¬های موسیقی دهة فجر؛
•    اعلام اسامی هنرمندان جمهوری آذربایجان برای شرکت در جشنوارة موسیقی فجر؛
•    پیشنها¬دهای حوزه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گسترش همکاری¬های فرهنگی با یوگسلاوی؛
•    گزارش وابستة فرهنگی سفارت ایران در رم از اجرای هنرمندان موسیقی ایران در برنامة «جادة ابریشم» دوازدهمین دورة فستیوال رم؛
•    یادداشت سفارت فرانسه به تشریفات وزارت امور خارجه، برای اعلام نشانی جدید دفتر خدمات فرهنگی و همکاری فنی و مسئولان قسمت¬های مختلف آن؛
4-اسناد و فرامین وزارت دارائی و  اسناد منتخب کودتای 28 مرداد
در تاریخ 23 آذر، معاونت اسناد ملی با همکاری پژوهشکده اسناد نمایشگاهی با دو موضوع «اسناد و فرامین وزارت دارائی و منتخبی از اسناد کودتای 28 مرداد» را آماده و در گروه تاریخ دانشگاه آزاد شهرری(واحد یادگار امام (ره)) برگزار کرد.
نمایشگاه حقیقی
1-اولین نمایشگاه اسناد اهدائی
در تاریخ 20/9/96  نخستین نمایشگاه اسناد اهدایی شامل 114 عنوان با معرفی 109 برگ سند و 49 قطعه عکس  برگزار شد. قدیمی‌ترین سند نمایشگاه مربوط به دورة ایلخانی با عنوان «يرليغ دورة ايلخاني [ابوسعید مغول]، مبني بر معافيت مالیاتی بخش‌هایی از کوهک فارس، 726ق.، و جدیدترین سند، نامه سیدمحمدعلی جمالزاده، در مورد اهداء اسنادش به سازمان اسناد ملّی  به تاریخ، 6/3/1370ش. بود. در این نمایشگاه انواع سند همچون فرمان، حکم، رقم، مصالحه‌نامه، نکاح‌نامه، وقف‌نامه، تصدیق‌نامچه، قرارنامچه، گزارش و غیره و نیز عکس‌هایی از رجال سیاسی، نظامی و فرهنگی و تصاویری از شهرهای تهران، تبریز در دورة قاجار و پهلوی  به نمایش گذاشته شد.
2- اسناد نهضت جنگل، شامل 69 عنوان با معرفی 99 برگ سند؛
3-لهستان و جنگ جهانی دوم و اسناد مهاجرین آن کشور در ایران، شامل 27 عنوان با معرفی 28برگ سند؛
4-اسناد پژوهش، به مناسبت 25 آذر، روز پژوهش، شامل7 عنوان با معرفی 26 برگ سند؛
5-نمونه دستخط‌های آیت الله مدرس(ره)، به مناسبت 10 آذر، سالروز شهادت ایشان و روز مجلس، شامل 10 عنوان با معرفی 10 برگ سند.