از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

برگزاری صدوهفتمين جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد صدوهفتمين جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد در تاريخ 1396/9/29 در معاونت اسناد ملي با حضور معاون اسناد ملي، مدير كل فراهم آوری و ارزشيابي اسناد و اعضاي کارگروه، برگزار گرديد. در اين جلسه تعداد 12 مجموعه سند مورد ارزيابي و كارشناسي قرار گرفت. اسناد ارزيابي شده شامل موارد زير است:
سند ، فرمان ، عقدنامه ، تعليقه ، دفترچه، تقويم نجومي ، وقف نامه ، مرقعات ، كتابچه ،كاتالوگ ، اسناد مذكور متعلق به دوره زماني (1370- 1107ق.) – (1384-1306 ش.) و ( 1917-1880م. ) مي باشند.
از بين مجموعه هاي فوق تعدادي از اسناد قابل توجه و ارزشمند عبارتند از :
مجموعه اسناد مربوط به خانواده سادات طبيبان از قمشه ، تعليقه جات و اسناد ديواني مربوط به منطقه مشهدگنجوروز ( گنج افروز ) شهرستان بابل از جمله تعليقه امين السلطان ، ميرز اآقاخان نوري ، فيروز ميرزا نصرت الدوله و...،يك جلد تقويم نجومي ، اسناد و نامه هاي امير نظام گروسي و اسناد و مكاتبات مربوط به خانواده عبدالله بيگ ادب مكري.