از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

تأمين بودجة لشكركشي سعيدالسلطنه


جهت سركوبي نهضت جنگل

 سندي كه در اين شمارة معرفي مي‌گردد به مناسبت 11 آذر، سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان انتخاب گرديده است. تاريخ سند 1296/5/14ش. مي‌باشد و به شماره  24003493 در آرشيو ملي ايران نگهداري مي‌شود. سند نامة اداره مالیه خمسه به مقام عالی وزارت مالیه است مبنی براین که مخارج سرکوبی  جنگلیان ماسوله و تشکیل اردو بدین منظور با تصویب و اطلاع آقای حاج سعیدالسلطنه و بریاست آقای اسعدالدوله در زمان پیشکاری آقای میرزا همایون خان چهارده ماه قبل صورت گرفته است. این سند نحوه دریافت وجه از اداره مالیه و تسویه حساب را شرح داده است.