از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بخشنامة درخصوص نحوه انتخاب و تألیف کتب درسی دبیرستانسندي كه در اين شمارة معرفي مي‌گردد به مناسبت اول مهر زمان بازگشایی مدارس، انتخاب گرديده است. تاريخ سند1316/11/3ش. مي‌باشد و به شماره 297007712 در آرشيو ملي ايران نگهداري مي‌شود. سند بخشنامة وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به دبیرستان‌ها است که در آن آمده  با توجه با تعدد تالیف کتب درسی برای دبیرستان‌ها در سال‌های اخیر، وزارت معارف تالیف کتب درسی هر رشته را به انجمن  دبیران مربوط و روسای دبیرستان‌ها واگذار کرده و البته کتب تصویب شده از سوی شورای عالی معارف و تالیفات مفید مانند کتاب فرائدالادب و دستور زبان فارسی تالیف آقای عبدالعظیم قریب  برای سال اول دبیرستان هم توصیه می‌شود.