از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

فعاليت نمايشگاهي آرشيو ملي ايران

 

 

اداره‌كل خدمات آرشيوي (گروه ارتباطات آرشيوي) در آبانماه 1395، نمايشگاه‌هاي مختلفي در قالب مجازي، سيار و حقيقي برگزار كرد كه در زير به آن‌ها پرداخته مي‌شود:

 

نمايشگاه‌هاي مجازي

1-نمايشگاه به سوم آبان، سالروز افتتاح  سد اميركبير؛ 

اداره‌كل خدمات آرشيوي(گروه ارتباطات آرشیوی) به مناسبت سوم آبان، سالروز افتتاح  سد اميركبير، نمايشگاهي  شامل 13عنوان با معرفی 31 برگ سند تهيه آماده‌سازي و  به صورت مجازی در وبگاه سازمان تقدیم علاقه­مندان كرد. عناوين اسناد نمايشگاه به شرح زير است:

·        ترجمة نامة سرالكساندر گيپ و شركاء(مهندسين مشاور) به بنگاه مستقل آبياري، درخصوص شرايط شركت در پروژة ذخيرة آب رودخانة كرج؛ 1328/3/16ش.

·        گزارش سازمان برنامه از كارهاي ساختماني سدها و رودهاي كشور، برگرفته از بنگاه مستقل آبياري؛ [1329ش.]

·        گزارش قسمت آبياري سازمان برنامه از عمليات­ سدسازي و آبياري در چند نقطه از كشور؛ 1329/7/5ش.

·        ابلاغ رونوشت تصويب­نامة هيئت­وزيران براي واگذاري بخشي از زمين­هاي سازمان سد كرج؛ 1333/3/22ش.

·        گزارش عمليات دي­ماه 1333ش. سازمان سد كرج به نخست­وزير؛ 1333/11/18ش.

·   نامة مدير عامل سازمان سد كرج به نخست­وزير، در بارة تأخير در انعقاد قرارداد اصلي بين سازمان برنامه و شركت «موريسن نودسن» و ارائه راه حل براي مسائل مالي ناشي از تأخير پيش آمده؛ [1333ش.]

·        ابلاغ رونوشت تصويب­نامة هيئت­وزيران مبني بر موافقت با استفادة سازمان سد كرج از اعتبارات ارزي، مصوب مجلسين، به شرط پذيرش وزارت دارائي براي بازگرداندن وام­ها؛ 1334/7/20ش

·   ابلاغ رونوشت تصويب­نامة هيئت­وزيران در بارة تأسيس سازمان سد كرج، آئين­نامه­هاي مالي، شرايط نظارت مالي بر تعيين و دريافت آب بهاء و حق انشعاب و بهاي برق؛ 1335/5/7ش.

·        گزارش وزير مشاور به نخست­وزير، از روند معاملات خريد املاك روستائيان براي احداث سد كرج؛ 1339/3/30ش.

·        موافقت هيئت عامل برنامه با پيشنهادهاي مالي طرح سد اميركبير و شبكة آبياري كرج؛ 1345/2/31ش.

·        ابلاغ تخصيص اعتبار سه ماهة اول  سال 1344 طرح سد اميركبير و شبكة آبياري كرج؛ 1345/3/21ش.

·        اختصاص اعتبار در پيش­نويس لايحة بودجة 1353 براي ايجاد راه عمود بر رودخانة كرج(پايين و بالاي سد كرج) و ايجاد تأسيسات جهانگردي؛ 1352/5/24ش.

 

2-نمايشگاه مجازي به مناسبت 24 آبان، روز كتاب، كتابخواني و كتابدار؛

نمايشگاه يادشده به مناسبت24 آبان، روز كتاب، كتابخواني و كتابدار، در قالب 16عنوان با معرفي 19 برگ سند آماده سازي شد و در وبگاه سازمان در معرض ديد همگان قرار گرفت. قرارداد تشكيل كتابخانة معارف؛ نظامنامة كتابخانة وزارت امور خارجه؛ بخشنامه، در بارة چگونگي انتخاب هيئت مديرة كتابخانة ماليه؛ نامة اشرف الملك به وزارت معارف و اوقاف، در بارة تأسيس كتابخانة ملي، غارت كتابخانه بعد از بمباران مجلس شوراي ملي، انتقال تعدادي از كتاب‌ها به دارالفنون، عدم رضايت مؤسسان كتابخانه‌ ملي به انتقال كتاب‌ها به كتابخانة معارف و لزوم تشكيل جلسه‌اي در اين خصوص؛ سواد صورت مجلس، دربارة مقدمات تأسيس يك باب كتابخانه به نام مرحوم‌نراقي در كاشان با حضور رئيس ادارة معارف و اوقاف كاشان و وارثان مرحوم نراقي، از جمله مهمترين عناوين اسناد نمايشگاه بود.

 

 

نمايشگاه‌هاي سيار

 

1-نمايشگاه اسناد مطبوعات

نمايشگاه اسناد مطبوعات به مناسبت هفتة مطبوعات در قالب 17 عنوان با معرفي 20 برگ سند آماده‌سازي و به‌منظور ارائه در نمايشگاه هفته مطبوعات ارسال گرديد. اسامي برخي از عنوان‌هاي اسناد نمايشگاه به شرح زير مي‌باشد:

 

·   گزارش به وزارت داخله، دربارة توقيف روزنامة «خورشيد ايران»، به علت چاپ كاريكاتور علما در آن؛ گزارشي از كرمانشاه و درخواست جلوگيري از نشر روزنامة «افق روشن»؛

·        تصويبنامة هيئت‌وزيران دربارة توقيف روزنامه‌هاي «عصر انقلاب» و «كنكاش»؛

·        شكايت مدير روزنامة «حبل المتين» از توقيف غير قانوني روزنامه و رفتار نامناسب با وي و تقاضاي رسيدگي

·   مكاتبة سيد مهدي افجه – مدير مسئول نشرية «ايران نو»- با وزارت داخله دربارة علت و مدت توقيف نشريه به همراه پاسخ آن وزارت‌خانه؛

·        توضيحات مدير روزنامة «افكار عمومي» به وزارت داخله و صدور دستور در اين خصوص؛

·        مكاتبة رئيس مجلس شوراي ملّي، دربارة تأييد قانون مطبوعات توسط شاه و ضرورت ارسال آن به دفتر مجلس؛

·        تعهدنامة ميرزا محمد نجات، صاحب امتياز مجلة «نجات»؛

·        امتيازنامة مجلة «نجات»؛

·        مكاتبة رياست معارف خراسان، با وزير معارف، مبني بر تقاضاي صدور امتياز روزنامة «دانش»، به نام ميرزا عبدالرضا؛

·        دستور مجلس شوراي ملّي، به وزارت معارف، دربارة رسيدگي به شكايت مدير روزنامة «روح القدس»؛

·        شكايت مدير روزنامة «بهلول»، از اقدامات غير قانوني نظميه و توقيف آن روزنامه؛

·        امتيازنامة روزنامة «آستانة رضوي»، به نام آقاي مؤيد الوزاره؛

·        دستور نخست‌وزير، قوام السلطنه، مبني بر توقيف روزنامة «پيكار»؛

·   اعتراض تاجران و اصناف تهران، درخصوص مطالب منتشر شده در روزنامه‌هاي «شرق» و «ايران نو»؛21 جمادی الاول 1328ق./ 1289/3/9ش.

·        اعلام اجازة انتشار مجدد روزنامة «صور اسرافيل» و شرايط آن؛

·        دستور اجراي قانون قانون مطبوعات، همراه با بخشي از آن قانون؛

 

2-نمايشگاه به مناسبت 24 آبان روز كتاب، كتابخواني و كتابدار:

 

نمايشگاه ياد شده به مناسبت 24 آبان روز كتاب، كتابخواني و كتابدار، شامل 29 عنوان با معرفي 45 برگ سند با هدف برگزاري نمايشگاه همزمان، براي نمايندگي‌هاي استاني و منطقه‌اي ارسال گرديد.

اسامي عنوان نمايشگاه به شرح زير است:

·        ساخت كتابخانة عمومي در شهرستان بهشهر و مكاتبه‌هاي صورت گرفته در اين خصوص؛ 1349/12/5ش.

·   مكاتبة رئيس ادارة فرهنگ شهرستان گرمسار با رياست ادارة انتشارات دانشگاه، در بارة تأسيس كتابخانة توسط جمعيت بانوان شهرستان گرمسار و درخواست ارسال يك دوره از كتاب‌ها و مطبوعات آن دانشگاه به كتابخانة مذكور؛ 1342/315ش.

·   درخواست رئيس ادارة فرهنگ و هنر گرگان و دشت از فرماندار، در بارة واگذاري زمين مناسب براي احداث كتابخانة عمومي گرگان؛ 1352/5/28ش.

·        حكم انتصاب آقاي ديده‌‌ور به عضويت در انجمن كتابخانة شهر خمين؛ 1346/15/5ش.

·        بخشنامه در بارة چگونگي انتخاب هيئت مديرة كتابخانة ماليه، طبق مادة 2 نظامنامة كتابخانه؛ بهمن 1305ش.

·        طرح مقدماتي كتابخانة دفتر وزير دربار شاهي؛ 1346/6/19ش.

·   گزارش محرمانة شهرباني كل كشور به وزارت كشور در بارة افتتاح دو قرائتخانه، شامل مردانة عمومي و بانوان از طرف كنسول انگليس؛ 1322/7/7ش.

·        قانون تأسيس كتابخانة عمومي در تمام شهرها.1344/10/29ش.

·        درخواست از استاندار و فرمانده لشكر فارس، در مورد تأسيس يك باب كتابخانه و قرائت‌خانه عمومي؛ 1321/3/2ش.

·   گزارش فرماندار شهرستان آباده به استانداري فارس، در بارة وجود يك باب كتابخانه به نام كتابخانة ملي در شهرستان مذكور، ساخته شده با اعتبار شهرداري؛ 1347/11/22ش.

·   بخشنامة وزارت كشور، در بارة همكاري و مساعدت با مسئولان ادارات آموزش و پرورش به منظور جلب توجه مردم به امر مطالعه كتاب، توسعه، تجهيز و ايجاد كتابخانه‌ها در هفتة كتاب براساس طرح تنظيمي مصوب و لزوم ابلاغ و اعلام مراتب به فرمانداري‌ها و شهرداري‌هاي تابعه؛ 1344/8/2ش.

·        ابلاغ رونوشت آئين‌نامة انجمن كتابخانه‌هاي عمومي در شهرها؛ 1345/12/21ش

·   مكاتبة دبيركل هيئت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور با استاندار استان فارس، و تقاضاي صدور دستور جهت تشكيل انجمن كتابخانه‌ها در فرمانداري‌ها و بخشداري‌هايي كه هنوز اقدام به تشكيل انجمن مذكور نكرده‌اند؛ 1346/5/11ش.

·        نظامنامة كتابخانة وزارت امور خارجه؛ [1303ش.]

·   سواد مكاتبة با وزارت معارف و اوقاف، در بارة اثاثيه و كتاب‌هاي كتابخانة ملي شاهپور بعد از انحلال، توضيحات برخلاف حقيقت حكومت سابق بابل و دستور استرداد بخشي از كتاب‌ها به وزارت معارف به دليل مناسب نبودن عمارت ساخته شده به عنوان كتابخانه؛ 1314/11/27ش.

·   مكاتبة رئيس فرهنگ شهرستان فسا با ادارة تعليمات اجباري وزارت فرهنگ، در بارة دستور تخليه پاسگاه صدي سه اصطهبانات به منظور تأسيس كتابخانه و قرائتخانه، مطابق تصويبنامة هيئت‌‌وزيران؛ 1332/2/26ش.

·   ارسال تقسيمات مبلغ اعتبار تأسيس موزه و كتابخانه ملي براي وزير معارف و تقاضاي موافقت با تهيه صورت و ارسال به وزارت ماليه پس از تائيد وي؛ 1305/7/28ش.

·   خبر افتتاح كتابخانه‌اي در محل سركنسولگري ايران در هرات به منظور تحكيم روابط فرهنگي بين ايران و افغانستان و ترويج زبان فارسي؛ [1337ش.]

·        درخواست دانش آموزان دخترانة شاهدخت ميانكوه در آغاجاري، براي اهداء كتاب از فردي خير جهت تأسيس كتابخانه در دبستان مذكور؛ 1335/9/29ش

·   نامة اشرف الملك به وزارت معارف و اوقاف، در بارة تأسيس كتابخانة ملي، غارت كتابخانه بعد از بمباران مجلس شوراي ملي، انتقال تعدادي از كتاب‌ها به دارالفنون، عدم رضايت مؤسسان كتابخانه‌ ملي به انتقال كتاب‌ها به كتابخانة معارف و لزوم تشكيل جلسه‌اي در اين خصوص؛ 7 صفر1347ق. 1307/5/3ش.

·   اعلان ادارة معارف و اوقاف خوزستان، در بارة تأسيس كتابخانه‌اي به نام «كتابخانة مركزي معارف» با مديريت ميرزا عبدالمجيدخان دواساز؛ 1305/9/25ش.

·        دستور اجراري قرارداد تشكيل كتابخانة معارف؛22 عقرب 1341ق.[ 1301/8/22ش.]

·   درخواست وزارت معارف و اوقاف از خزانه‌داري‌كل، در مورد واگذاري عمارت فوقاني دارالفنون به وزارت مزبور (بر اساس مصوبة هيئت‌وزيران) براي تأسيس كتابخانة ملي و انتقال كتابخانه دارالفنون به آن محل؛ 1332/11/14ق. [1292/11/14ش.]

·   سواد صورت مجلس، دربارة مقدمات تأسيس يك باب كتابخانه به نام مرحوم‌نراقي در كاشان با حضور رئيس ادارة معارف و اوقاف كاشان و وارثان مرحوم نراقي؛ 1313/4/7ش.

·   مكاتبة وزير كشور با استانداري بنادر، جزاير و سواحل جنوب، در بارة تأسيس كتابخانه‌‌هاي عمومي در شهرها از محل درآمد شهرداري‌ها و لزوم توجه به خريد كتاب براي كتابخانة مذكور از بنگاه ترجمه و نشر كتاب وابسته به بنياد پهلوي؛ 1345/5/18ش.

·   مكاتبة حكومت قزوين با وزارت داخله، در بارة ضرورت تأسيس كتابخانه، رفع نواقص مدارس ابتدايي نسوان، افتتاح مدرسة متوسطه براي دوشيزگان و درخواست مساعدت از وزارت معارف؛ 1307/4/31ش.

·   مكاتبة وزارت كشور با وزارت فرهنگ، در بارة تأسيس كتابخانه در وزارت كشور و درخواست در اختيار نهادن 2 نسخه از نشريات وزارت فرهنگ به كتابخانة مزبور؛ 1318/1/7ش.

3-نمايشگاه به مناسبت 27 آبان(سومين پنجشنبه نوامبر) روز جهاني فلسفه؛

نمايشگاه ياد شده به مناسبت 27 آبان(سومين پنجشنبه نوامبر) روز جهاني فلسفه در قالب 20 عنوان با معرفي 49 برگ سند آماده سازي و با هدف برگزاري نمايشگاه همزمان براي نمايندگي‌هاي استاني و منطقه‌اي ارسال گرديد.

تصديقنامة و مجوز وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به موسي­خان بروخيم، مبني بر موفقيت در امتحان و اعزام به اروپا براي تحصيل در رشتة معلمي فلسفه و ادبيات؛ ابلاغ بازرسی درس فلسفه و علم­النفس دبیرستان­های علمیه، شرف، و دارالفنون به دکتر سیاسی و دکترهوشیار؛ گزارش بررسی درس فلسفه و علم­النفس در دبیرستان­های دارالفنون، شرف و علمیه؛ شرح حال مختصري از حاج ملاهادي سبزواري به قلم قاسم غني؛ دعوت از دكترخانلري براي شركت در جلسة انجمن ايراني فلسفه و علوم انساني و سخنراني دكترعيسي صديق؛ گزارشي از چگونگي تدريس و ادارة كلاس فلسفه در دبيرستان ثريا؛ بخشي از مقالة سيد ابراهيم حسيني نجف­آبادي، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشسراي عالي، از دانشجويان دكترآريان­پور، با عنوان تفكر استاتيك و ديناميك؛ نامة دبير فرهنگ دبيرستان جم قلهك، به مدير انتشارات اميركبير در خصوص انتقاد از كتاب درس منطق و فلسفه نوشتة دكترسياسي؛ نامة دكترمهدي محقق به جمالزاده براي اعلام وضعيت بيماري دكتر معين، تلاش­هاي وي در گسترش فلسفة اسلامي در ژاپن و تأسيس مؤسسة مطالعات عالي فلسفة ايراني با همكاري دانشگاه مك گيل در تهران؛ ارسال موافقنامة فعالیت­های انجمن سلطنتی فلسفة ایران به دفتر تلفيق بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه؛ ابلاغ موافقت­نامة سازمان برنامه و بودجه با فعالیت­های انجمن سلطنتی فلسفة ایران؛ بخشی از برنامه تحقیقات دانشگاهی انجمن سلطنتی فلسفه ایران؛ صورت مذاكرات انجمن ايراني فلسفه و علوم انساني؛ دروس اختصاصي و نيز تعداد واحدهاي دورة كارشناسي گروه آموزشي فلسفه دانشگاه تهران؛ طرح اساسنامة موقت انجمن ايراني فسلسفه و علوم انساني؛ صورت اسامي اعضاي انجمن ايراني فلسفه و علوم انساني؛ دعوت دكترسياسي، رئيس انجمن فلسفه و علوم انساني، از دكترآرين­پور و سجادي براي حضور در كميسيون تعيين معاني لغات و اصطلاحات فلسفي؛ گزارش دكترذبيح­الله صفا، دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران، در خصوص چگونگي تشكيل انجمن ايراني فلسفه و علوم انساني و برآورد مخارج ساليانة انجمن ايراني فلسفه و علوم انساني؛ از جمله عناوين اسناد نمايشگاه بود.

 

 

 

نمايشگاه‌هاي حقيقي

نمايشگاه‌هاي حقيقي اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات در آبانماه شامل دو مورد بود كه در ويترين‌هاي همكف ساختمان آرشيو ملي به نمايش گذاشته شد و عناوين آن‌ها به شرح زير است:

1- نمايشگاه ياد شده به مناسبت 24 آبان روز كتاب، كتابخواني و كتابدار؛

2- نمايشگاه به مناسبت 27 آبان(سومين پنجشنبه نوامبر) روز جهاني فلسفه؛