سال : ماه :
بخشنامة اداره‌كل ثبت احوال، در بارة رفع نواقص سازماني ادارات ثبت احوال شهرستان‌ها
كتاب فدائیان اسلام؛ اسنادی از مبارزات جمعیت فدائیان اسلام(1339-1326ش)
به مناسبت 27 دي‌ماه، سالروز شهادت نواب صفوي و يارانش
/Portals/10/kaghazakhbar/day95/59.jpg
به مناسبت 28 دی‌ماه، سالروز درگذشت استاد امیرهمایون خرم
 
 

تصويري از عمليات كربلاي 5؛ به مناسبت 19 دي‌ماه، سالروز آن عمليات

شناسۀ سند: - ArshiveCN 600DVD 042CN135CN135-0003-0037-17

منشأ: سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس

رنگ: رنگي

قطع: -

تاريخ: -1365 محل: [منطقه عمومي شلمچه‍] عكاس-

 


حكايت تاريخي

 به مناسبت 20 دي‌ماه، سالروز قتل اميركبير

آبادیِ املاک؛

در مراجعت به تهران، اردو از روستایی می‌گذشت. زارعی نزد امیر به تظلّم آمد که توپخانه را از روی کِشتِ من بردند و یک جریب محصولم از میان رفت. امیر غرامت حاصلش را دوبرابر داده و از توپچی بازخواست کرد. گفت: شاه با سوار زیاد رسید و تعجیل فرمود و جاده تنگ بود، من توپ‌ها را از جاده در کشت بردم.

گفت: شاه می خواست با وقار باشد. نیم ساعت صبر کند تا توپخانه به جاده وسیعی برسد و او هم بگذرد، نه زرع رعیّت را فاسد کند و این حرکت، عموم ایرانی را از زراعت باز می‌دارد. آن گاه توپچی را سیاستی سخت نمود که عبرت ستمکاران و غیرت کشاورزان به آبادی املاک شد.

منبع :پایگاه اطلاع رسانی حوزه