از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

مصاحبه‌هاي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران در بهار 1393

 

رديف

مصاحبه شونده

تعداد جلسه

عنوان طرح

محل مصاحبه

مصاحبه كننده

1

خانم فريده خزعل بعلبكي

6

تاريخ شفاهي مدارس اسلامي

تهران

شفيقه نيك نفس- فاطمه جبرائيلي

2

آقاي دكتر عبدالكريم گلشني

4

تاريح شفاهي آموزش تاريخ در دانشگاه ها

تهران

سهيلا صفري

3

آقاي هوشنگ دهش

1

-

تهران

پيمانه صالحي

4

خانم هما هنرپور

1

تاريخ شفاهي مدارس اسلامي

تهران

فاطمه نورائي نژاد

5

خانم فاطمه باستين

1

تاريخ شفاهي مدارس اسلامي

تهران

فاطمه نورائي نژاد

6

خانم دكتر شيرين بياني

1

تاريح شفاهي آموزش تاريخ در دانشگاه ها

تهران

سهيلا صفري

7

آقاي خليلي مستوفي

1

-

تهران

پيمانه صالحي

8

حانم نصرت فريدونيان

1

-

مشهد

فاطمه جبرائيلي