از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

مجموعه مصاحبه با تعدادي از چهره‌هاي اقليت مذهبي فعال و اثر گذار در عرصه فرهنگ و هنر ايران


مجموعة مصاحبه با تعدادي از چهره‌هاي اقليت هاي مذهبي فعال و اثر گذار در عرصه فرهنگ و هنر ايران كه توسط گروه تاريخ شفاهي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران به انجام رسيده¬ـ دربردارندة مصاحبه با افرادي نظير: هانيبال گورگيز، كلارا آبكار، فريدون جنيدي، آوانيس هاكوپيان، ساموئل خاچيكيان، موبد رستم شهزادي، امانوئل مليك اصلانيان، هاراطون داويديان، كتايون مزداپور، هانيبال الخاص و پرويز شهرياري است.
از جملة موضوع¬هاي مطرح شده در اين مصاحبه¬ها، مي¬توان موارد زير را برشمرد:
تعليمات ديني آسوري، آسوريان ايران، حكاكي، مجموعه هاي هنري، حزب توده ايران، صحنه‌آرائي و دكور تماشاخانه‌ها، انجمن فرهنگي ارامنه تهران، تهيه و كارگرداني نمايش، بنياد نيشابور، زبانهاي باستاني ايران، شاهنامه فردوسي، زبان پهلوي، زبانشناسي، تاجيكستان، زردشت، تعليمات ديني زردشتي، دانشكدة الهيات هندوستان، كاخ سعدآباد، مينياتور، نقاشان ايران، نمايشگاههاي نقاشي، مدرسه هنري شيكاگو، نقاشي نوين، طنز در نقاشي، فعاليتهاي پژوهشي، رياضيات، فعاليتهاي علمي، مجلات علمي، دانشكدة علوم زرتشتيان، كرمان، جنگ جهاني دوم، كتاب مزدك ومزدكيان، ، انتشارات اميركبير، مجلة چيستا، مجلة دانش و مردم، موسيقي، محمدبن احمد ابوريحان بيروني، فرهنگ زردشتي، يزد، ايرانيان، انجمن ها، گويش شناسي، كتاب سروش پيرمغان، دانشكدة، ارامنه، سانارخاچاطوريان، آرامائيس آقاماليان، ابوالوفا بوزجانيك


اين مصاحبه¬ها، در اتاق اطلاع¬رساني تاريخ¬شفاهي، در تالارپژوهش اداره¬كل اطلاع¬رساني و ارتباطات، قابل ارائه به اعضاي آرشيو مي¬باشد. اتاق اطلاع¬رساني تاريخ شفاهي، در ضلع شمالي تالار پژوهش ساختمان آرشيو ملي ايران قرار دارد.