از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
سوسك حمام

مشخصات ظاهري:

 بدن هاي پهن و كشيده قهوه اي يا سياهرنگ دارند و بيش از هزار نوع از اين موجود در سراسر جهان وجود دارد.خوشبختانه فقط پنج نوع از سوسك هاي حمام به مواد كتابخانه علاقه دارند.

زيستگاه:

 بيشتر انواع آن خاص مناطق استوايي و نيمه استوايي است.درجاهاي كثيف و مرطوب و داراي دماي بالا زندگي مي كنند و حامل كثافات و آلودگي ها هستند و در طول روز در ميان شكاف ها و ترك هاي اجسام و ديواره ساختمان ها پنهان مي شوند و شب هنگام براي حمله بيرون مي آيند.

خوراك:

چسب،سريش،كاغذ و پارچه خوراك هاي مناسبي براي اين آفت هستند.اين حشرات از پارچه و كاغذ عطف كتاب شروع به خوردن مي كنند تا به كاغذ كتاب برسند،ولي به ندرت به قسمت دروني جلد و صفحات كتاب رخنه مي كنند.اين حشرات مايع سياه رنگي ترشح مي كنند كه سبب لك شدن مواد مي گردد.

توليد مثل:

جنس ماده سوسك حمام تخم خود را درون كيسه اي كه در بدنش وجود دارد حمل مي كند تا به جاي مناسبي كه غذا،زباله و چيزهاي ديگر در دسترس باشد و درجه حرارت و رطوبت محيط نيز مناسب باشد برسد.در اين محل است كه تخم ريزي مي كند تا تخم پس از طي زمان لازم به سوسك تبديل شود.

آشنايي با عوامل آسيب رسان