از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
عضويت در كارگروههاي پژوهشكده اسناد

همكاران تمام وقت شاغل در پژوهشكده اسناد در راستاي انجام وظايف خود با شوراها، كارگروه هاي تخصصي و همايش ها در سطوح مختلف سازماني و خارج از سازمان همكاري مي كنند كه برخي از آنها عبارت است از:
 
1.شوراي عالي پژوهشكده اسناد
2.شوراي انتشارات سازمان
3.تدوين اساسنامه پژوهشگاه سازمان
4.هيئت علمي و اجرايي همايش استعمار انگليس2
5.هيئت علمي و اجرايي دومين همايش آرشيو براي همه
6.هيئت علمي و اجرايي همايش تاريخ شفاهي دفاع مقدس
7.هيئت اجرايي همايش پژوهشي اسناد دفاع مقدس
8.كارگروه اسناد الكترونيكي
9.كارگروه شماره ملي سند (شمس)
10.كارگروه برگزاري مراسم هفته پژوهش
11.هيئت اجرايي نمايشگاه اسناد دفاع مقدس
12.انجمن زنان پژوهشگر
13.كميته كارشناسي مديران دبيرخانه‌هاي نظام اداري كشور ، دبيرخانه‌هاي سه قوه
14.كميته كارشناسي اسناد الكترونيكي، دبيرخانه‌هاي سه قوه