از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
فهرست مصاحبه هاي موجود

1.     مصاحبه با دكتر باقر عاقلي 1373/08/21 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

2.     مصاحبه با آيت الله عباسعلي عميد زنجاني 1372/07/12( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

3.     مصاحبه با استاد ابوالفتح رسام عرب زاده 1372/07/29( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

4.     مصاحبه با استاد علي اصغر بهاري1373/07/12( مصاحبه كننده : شهلا آذري )

5.     مصاحبه با دكتر غلامحسين بيگدلي 1373/01/24( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس )

6.     مصاحبه با استاد عباس بلوكي فر 1372/07/07 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

7.     مصاحبه با رقيه چهره آزاد 1373/04/05 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

8.     مصاحبه با محسن دولو 1373/04/22 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

9.     مصاحبه با استاد حسين دهلوي 1373/04/29 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

10.     مصاحبه با استاد علي اسفرجاني 1373/03/16 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

11.     مصاحبه با استاد محمد اسماعيلي 1373/08/16 ( مصاحبه كننده : شهلا آذري ) 

12.      مصاحبه با استاد نصرت الله فرزانه پور  1373/01/30 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس )

13.     مصاحبه با استاد غلامحسين غريب 1373/07/03 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس )

14.     مصاحبه با استاد نعمت الله قاضي شكيب 1373/06/28 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

15.     مصاحبه با استاد آوانيس هاكوپيان 1373/01/24 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

16.     مصاحبه با نصرت الله كريمي 1373/03/10 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

17.     مصاحبه با ساموئل خاچيكيان 1373/07/02 ( مصاحبه كننده : هما قاضي ) 

18.     مصاحبه با مهري مهرنيا 1373/06/14 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

19.     مصاحبه با  استاد كامبيز روشن روان 1373/07/02 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

20.     مصاحبه با استاد علي اصغر گرمسيري 1373/08/09 ( مصاحبه كننده : هما قاضي ) 

21.     مصاحبه با  استاد عبدالحسين حائري 1372/11/12 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

22.     مصاحبه با  استاد حسين دستخوش همداني 1372/07/11 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

23.     مصاحبه با استاد عباس جمالپور 1372/12/14 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

24.     مصاحبه با استاد فريدون جنيدي 1373/07/04 ( مصاحبه كننده : شهلا آذري ) 

25.     مصاحبه با استاد عباس كاتوزيان 1372/09/03 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

26.     مصاحبه با دكتر انور خامه اي 1373/08/02 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

27.     مصاحبه با دكتر محمدجواد مشكور 1372/10/13 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

28.     مصاحبه با استاد حسينعلي متين رضا 1373/03/11 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

29.     مصاحبه با استاد حسين مهرآئين جاسبي 1372/08/17 ( مصاحبه كننده : :شفيقه نيك نفس ) 

30.     مصاحبه با استاد محمد رضا نامجو 1373/02/24 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

31.     مصاحبه با استاد مصطفي پورتراب 1373/07/26 ( مصاحبه كننده : شهلا آذري ) 

32.     مصاحبه با استاد داود رشيدي 1373/09/02 ( مصاحبه كننده : هما قاضي ) 

33.     مصاحبه با استاد غلامرضا روزي طلب 1373/01/22 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

34.     مصاحبه با استاد كيومرث صابري 1372/12/18 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

35.     مصاحبه با منوچهر صانعي 1373/04/06 ( مصاحبه كننده : شفيقه نيك نفس ) 

36.     مصاحبه با استاد فرهنگ شريف 1373/08/11 ( مصاحبه كننده : شهلا آذري ) 

37.     مصاحبه با استاد محمد طاهري 1373/08/17 ( مصاحبه كننده : شهلا آذري )