از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
فعاليت ها

 معرفي فعاليت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه تاريخ شفاهي:

اداره آرشيو شفاهي (در حال حاضر گروه اطلاع رساني منابع ديداري – شنيداري) سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در سال 1371 ، در مديريت خدمات آرشيوي تأسيس شد. مهم ترين فعاليت هاي اين اداره عبارت است از:

الف) شناسايي شخصيت هاي مهم علمي، فرهنگي ، سياسي، هنري و ايجاد ارتباط با آنها. مطالعه و تحقيق پيرامون موضوع مصاحبه و تهيه طرح مصاحبه با شخصيت هاي مذكور .

ب) انجام مصاحبه با شخصيت هاي منتخب در زمينه هاي مورد نظر .

ج) حفظ ، نگهداري و آماده سازي مصاحبه از طريق پياده سازي متن و تهيه نسخ جانبي و انجام مراحل مقابله، تصحيح ، ويرايش و ...

د) ارائه خدمات به پژوهشگران با رعايت شرايط تعيين شده از سوي مصاحبه شونده و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران.

ه) جذب اسناد و مدارك شخصي مصاحبه شوندگان كه در صورت تمايل آنها ، به عنوان ضميمه مصاحبه در آرشيو نگهداري مي شود.

 از اين دست مي توان به مجموعه هاي اهدايي   دكتر امير شاپور زندنيا¬ ، جمشيد لايق ، دكتر ناصر گيتي ونصرت الله خازني اشاره كرد. 

 گروه اطلاع رساني منابع ديداري - شنيداري  به منظور حفاظت بهينه از آثار توليد شده و تضمين ماندگاري بيشتر اين منابع ، اقدام به تبديل منابع صوتي و تصويري به نسخه ديجيتال كرده است . انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري منابع توليد شده ، فهرست نويسي و استخراج اطلاعات مرجع ، از ديگر فعاليت هاي اين اداره است .