از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
اهداف و وظايف معاونت آرشيو


•اهداف و وظايف معاونت آرشيو
به طور كلي اهداف و وظايف معاونت آرشيو ملي عبارتست:

• جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي (اعم از دولتي و غير دولتي ) و فراهم نمودن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد .

•تعيين تكليف اسناد راكد دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شناسايي اسناد واجد ارزش.

•نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسناد ملي در دستگاه‌هاي دولتي وابسته به دولت.
•نظارت بر انتقال اسناد واجد ارزش نگهداري به سازمان.
•نظارت بر امحاي اوراق زائد در دستگاه‌ها .
•نظارت بر نحوه نگهداري و مدت زمان نگهداري پرونده‌ها در دستگاه‌ها .
•حفظ و نگهداري، ترميم ،تنظيم و پردازش اسناد آرشيوي جمع‌آوري شده از موسسات حقيقي و حقوقي
•ارائه خدمات اطلاع رساني اسنادي

ماده يك قانون تاسيس سازمان اسناد ملي مصوب 1349
1. جمع‌آوري‌ و حفظ‌ اسناد ملي‌ ايران‌ در سازماني‌ واحد.
2. فراهم‌ آوردن‌ شرايط‌ و امكانات‌ مناسب‌ براي‌ دسترسي‌ عموم‌ به‌ اين‌ اسناد .
3. صرفه‌جويي‌ در هزينه‌هاي‌ اداري‌ و استخدامي‌ از طريق‌ تمركز پرونده‌هاي‌ راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ و همچنين امحاي‌ اوراق‌ زايد، مي باشد.

. "مصاديق‌ اسناد ملي در تبصره ذيل‌ ماده اول‌ قانون‌ تأسيس‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌، بدين‌گونه‌ تعيين‌ شده‌اند: "كليه اوراق‌، مراسلات‌، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي‌ ضبط‌ صوت‌، و ساير اسنادي‌ كه‌ در دستگاه‌ دولت‌ تهيه‌ شده‌ و يا به‌ دستگاه‌ دولت‌ رسيده‌ است‌ و به‌طور مداوم‌ يا غيرمداوم‌ در تصرف‌ دولت‌ بوده‌ و از لحاظ‌ اداري‌، مالي‌، اقتصادي‌، قضايي‌، سياسي‌، فرهنگي‌، علمي‌، فني‌، و تاريخي‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌، ارزش‌ نگهداري‌ دائمي‌ داشته‌ باشد".

اعضاي شوراي‌ سازمان ( شوراي آرشيو ملي )‌ به‌موجب‌ ماده چهارم قانون‌، به شرح زير مي باشد .
1. وزير امورخارجه‌.
2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
3. دادستان‌ كل‌ كشور.
4.سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رئيس‌
5. دادستان‌ ديوان‌ محاسبات.
6. دو نفر از اشخاص‌ متبحر در فرهنگ‌ و تاريخ‌ ايران‌ به‌ پيشنهاد وزير علوم تحقيقات و فناوري و تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ كه‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ است.

*به‌جاي‌ اعضاي‌ مذكور در چهار بند اول‌، معاونان‌ آنها مي‌تواننند حضور يابند. ماده پنجم‌ قانون‌ مزبور وظايف‌ شورا را به‌ شرح‌ زير تعيين‌ كرده‌ است‌:
1. تشخيص‌ اوراق‌ زايد قابل‌ امحاء و تصويب‌ فهرست‌ مشروح‌ آنها، كه‌ قبلاً از طرف‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌ و وزارتخانه‌ يا مؤسسات‌ دولتي‌ ذيربط‌، طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و تنظيم‌ شده‌ باشد.
2. تصويب آيين نامه هاي مربوط نحوه بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راكد و اسناد ملي.
3. تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ و نگهداري‌ اسناد ملي‌ و قرار دادن‌ آنها در دسترس‌ عامه‌ و همچنين‌ مقررات‌‌مربوط‌‌به‌اسنادمحرمانه‌ونحوهمراجعه‌به‌آنها.
4.تصويب‌ مقررات‌ و ضوابط‌ و معيارهايي‌ كه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ بايد در تنظيم‌ و ضبط‌ ونگهداري ‌پرونده‌ها و اسنادومدارك‌رعايت‌كنند. ‌
5. تدوين‌ تعرفه‌اي‌ كه‌ طبق‌ آن‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ در ازاي‌ تهيه ريزفيلم‌ و رونوشت‌ گواهي‌ شده‌ و يا انجام‌ خدمات‌مشابه‌،ازاشخاص‌،اعم‌ازحقيقي‌وحقوقي‌،حق‌الزحمه‌دريافت‌خواهدكرد.