از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
درباره معاونت آرشيو

پس از انقلاب مشروطه، اقدامهايي براي به كاربردن روشهاي نوين بايگاني انجام گرفت. در سال 1309 تاسيس مركزي براي حفظ اسناد دولتي در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيد. سرانجام در جلسه هفدهم ارديبهشت ماه 1349 مجلس شوراي ملي، قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد.. از سال 1349 تا 1381سازمان اسناد ملي ايران به عنوان يك سازمان مستقل فعاليت مي كرد. در سال 1381 طبق مصوبه شمارة 103382/1901 مورخ9/6/1381 شوراي عالي اداري،مبني بر ادغام سازمان مذكور با كتابخانه ملي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران تشكيل گرديد.

آرشيو ملي ايران فرايند شناسائي، فراهم آوري، نگهداري، سازماندهي واطلاع رساني اسناد ملي ايران را بر عهده دارد. اجراي اين فرايند، در تشكيلات جديدسازمان بر عهده معاونت آرشيو ملي با چهار اداره كل گذاشته‌ شده ‌است. و انجام آن درروندي به هم پيوسته و با وظايفي مشخص براي هريك از ادارات كل محقق مي‌شود.اداره كل شناسايي و فراهم آوري اسناد ملي
اداره كل تنظيم و پردازش اسناد ملي
اداره كل حفاظت و نگهداري اسناد
اداره كل اطلاع رساني وارتباطات