از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

دكتر علي اصغر سعيدي

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 2537

آقای دکتر علی اصغر سعیدی، استادیار و مدير گروه برنامه‏ريزي و رفاه اجتماعي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از جملة افرادي است كه در ايران، پژوهش هاي مصاحبه محوري در زمينة تاريخ شفاهي انجام داده است و حاصل برخي مصاحبه هاي وي، در قالب كتاب هاي دانشگاهي، به جامعة علمي كشور ارائه شده است. نامبرده، دانشنامة کارشناسی خود را در رشتة علوم اجتماعی از دانشگاه تهران (1368)، کارشناسی ارشد را در رشتة جامعه شناسی از دانشگاه تهران (1371) و دکترا را در رشتة جامعه شناسی از دانشگاه لندن (1378) دريافت كرده است. عنوان رسالة وی در دوره دکترا، « موانع جامعه شناختي توسعة اقتصاد» است.
وي، در دانشگاه درس هاي اقتصاد ايران، جامعه شناسي اقتصادي، جامعه شناسي اوقات فراغت، سياست بهداشت و آموزش، دولت و رفاه اجتماعي، نظام هاي تطبيقي رفاه اجتماعي، اقتصاد جمعيت، جامعه شناسي اقتصادي و طرح تحقيق را تدريس مي نمايد.
 طي سال هاي اخير، نامبرده کتاب هاي متعددي را به چاپ رسانده است از جمله چپ و راست: اهميت يك تفكيك سياسي 1379؛ نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران1382؛ موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران دورة پهلوي: سرمايه داري خانوادگي خاندان لاجوردي1384؛ مقدمه اي بر سياستگذاري اجتماعي1385. همچنين، كتابMOBILE INTERTAINMENT:USER-CENTRED PERSPECTIVES  را ترجمه كرده و در سال 1383 به چاپ رسانده است.
 او، مقالات متعددی  تأليف كرده است، از جمله جامعه شناسي امروز، روايتي شفاهي از اقتصاد عصر پهلوي، از زبان كارگزاران اقتصادي پهلوي، جهاني شدن و رژيم هاي رفاهي، رابطة دولت و سازمان هاي غير دولتي زنان در ايران، «بازانديشي مصرف كننده يا مصرف تظاهري در ارتباطات سيار»،  «اثرات ارتباط پايدار بر رفتار مصرف كننده: مطالعة موردي استفاده كنندگان موبايل در ايران»، «ويژگي هاي سرمايه داري خانوادگي با تأكيد بر سرمايه داري خانوادگي لاجوردي»، «فهم بازارها در اقتصادهاي در حال توسعه به مثابة نهادهاي اجتماعي و سياسي» و ... از جملة مقالات او در زمينة تاريخ شفاهي، مي توان به مقاله هاي «نقش تاريخ شفاهي در شكل گيري تاريخ اقتصادي معاصر» و  «نقش تاريخ شفاهي در ظهور هويت بازانديشانة زنان ايراني»، اشاره كرد.
 ایشان، مسئولیت طرح های تحقیقاتی مختلفی را از جمله «نقش تاريخ شفاهي در شرح حال نويسي» (1383)، «سرمايه داري خانوادگي لاجوردي در دورة پهلوي»(١٣٨٤)، «صنعتي شدن در ايران دورة پهلوي: مطالعة موردي خانوادة برخوردار»(١٣٨٥)، «سرمايه داري خانوادگي در ايران: مطالعة موردي خانوادة ايرواني»(1٣٨٦) نیز، بر عهده داشته‏اند. 


     

بازگشت