از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

انجمن تاریخ شفاهی در‌کالج دیکینسونتاريخ درج خبر :انجمن تاريخ شفاهي Oral History Association كه در سال 1966 تأسيس شده، در پي گردآوردن همة كساني است كه به تاريخ شفاهي به عنوان راهي براي  جمع آوري و ترجمان شفاهي خاطرات انسان، در جهت تقويت دانش و شأن انسان  علاقمندند.انجمن تاريخ شفاهي(OHA)از طريق عضويت بين المللي به مخاطبين فراوان و متنوعي خدمات ارائه مي دهد.مورخان، كتابداران و آرشيودارهاي محلي، دانشجويان،‌ روزنامه نگاران، معلمان و استادان دانشگاه از طريق فضاهاي زيادي كه اين انجمن فراهم مي آورد، مي توانند از راهنمايي هاي فني و  شرايط دانشگاهي براي تحقيقات مشترك استفاده كنند.
انجمن تاريخ شفاهي علاوه بر اين، براي تقويت ارتباط ميان اعضاي خود، معيارهاي برتر مجموعه سازي، حفاظت و نگهداري، انتشار و استفاده از مدرك شفاهي را تشويق مي كند.انجمن تاريخ شفاهي براي راهنمايي و هدايت علاقمندان به اسناد شفاهي، مجموعه اي از اهداف و دستورالعمل هاو معيارهاي  ارزيابي مصاحبه هاي تاريخ شفاهي را تهيه كرده است.
اين انجمن، همچنين از طريق اعطاي جايزه، موفقيت هاي برجستة حوزة تاريخ شفاهي را شناسايي مي كند و به كساني كه تاريخ شفاهي را به چاپ رسانده و يا محصولات و آموزش ها و پروژه هاي تاريخ شفاهي را با كمك ابزار غير كاغذي منتشر كنند، جوايزي اعطا مي نمايد.
براي استفاده از صفحه اينترنتي اين انجمن مي توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد:  
www.oralhistory.org
اين انجمن داراي فصلنامه اي است كه از سال 1967 منتشر مي شود.همچنين سري كتاب هاي پامفت، در زمينة تاريخ شفاهي ـ شامل 5 كتاب تخصصي با عناوين تاريخ شفاهي و قانون، پروژه هاي تاريخ شفاهي در كلاس درس، استفاده از تاريخ شفاهي در پروژه هاي تاريخ اجتماعي، راهنماي تاريخ شفاهي خانوادگي و راهنماي ارزيابي پروژه هاي تاريخ شفاهي ـ توسط اين انجمن تهيه و تأليف شده است و از طريق سايت انجمن قابل سفارش مي¬باشد.


 
 
 

بازگشت