از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
صدا، مهر 88

تازه هاي تاريخ شفاهي عنوان مجموعه اي است كه در ادامه و جايگزين مجموعة صداي ماندگار و توسط گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات تهيه مي شود. 

هدف از تهيه اين مجموعه اطلاع رساني اخبار و رويدادهاي مربوط به تاريخ شفاهي و ارائه برخي اطلاعات مفيد ديگر در اين زمينه است.

اخبار
آشنايي با موسسه ها
معرفي نويسنده
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري - شنيدار ي
مقدمه يادآور

يادآور بخشي از تازه هاي تاريخ شفاهي است كه به منظور يادآوري مناسبت هايي نظير تولد و يا فوت بزرگاني كه مصاحبه تاريخ شفاهي با آنها در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران انجام و به ثبت رسيده است، تهيه شده است.
يادآور ها