از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

میراث تاریخی سیک ها در کتابخانه کنگرهتاريخ درج خبر :كتابخانة كنگره، قديمي ترين سازمان فرهنگي در امريكا و بازوي تحقيقي كنگرة اين كشور و بزرگ ترين كتابخانه در جهان است و ميليون ها جلد كتاب ، فيلم و صدا، عكس، نقشه و دست نويس را داراست.   
يكي از رخدادهاي هفته آخر خردادماه، جشن ميراث سيك در اين كتابخانه بود.

بخش آسيايي كتابخانه كنگره در حال افزودن بخش سيك به مجموعه آسيايي امريكايي و جزيره نشينان پاسيفيك اين كتابخانه است تا اسناد و منابع مربوط به آنها را جمع آوري، حفاظت و فهرست كند.
 
مدير بخش آسيايي كتابخانة كنگره مي گويد: مجموعة منابع اين بخش مبين آن است كه امريكايي هاي آسيايي تبار، بخش مهمي از بافت فرهنگي امريكا هستند. هيچ يك از گروه هاي مهاجر چنين تنوعي را به همراه نياورده اند.
 
كتابخانة كنگره در ماه ژوئن كنفرانس مشتركي با بنياد كائور در مورد شناساندن و معرفي طرح افزودن بخش سيك به مجموعة كتابخانه برگزار مي كند؛ با اين اميد كه سيك ها منابع با ارزش تاريخي منحصر به فرد خود را به كتابخانه اهدا خواهند كرد.
 
منابع منحصر به فرد معاصر و تاريخي در مورد سيك ها در امريكا به زبان انگليسي يا پنجابي، شامل نامه ها و مكاتبات، خاطرات، مصاحبه هاي تاريخ شفاهي، اسناد مربوط به تأسيس سازمان هاي اجتماعي و مؤسسه هاي مربوط به امور جوانان و روزنامه ها است. بنياد كائور در جستجوي منابع تاريخي مربوط به اولين گروه هاي مهاجر سيك است.
 
منابعي از اين مجموعه ها كه ارتباطي با سيك ها نداشته باشند، به مجموعه عمومي كتابخانه واگذار خواهد شد. منابع به زبان انگليسي و پنجابي باشند و مربوط به تاريخ سيك ها باشند، در بخش آسيايي كتابخانه نگهداري مي شوند.

بنياد كائور 87 كتاب را به اين بخش ارائه كرده كه نيمي از آنها به زبان پنجابي است.
 
يكي از اعضاي بنياد مي گويد:«محققاني كه به كتابخانه مي آمدند، نمي دانستند كه خط گروموكي  به چه شكلي است.اگر كسي بخواهد در مورد مذهب سيك تحقيق كند، با وجود اين شرايط چه بايد بكند؟»

در اين مجموعه، محققان نه تنها منابع مكتوب را مي بينند بلكه منابع به زبان گفتاري را مي شنوند.بنياد كائور همچنين ضبط صوتي كتاب گورو گرانت صاحب را كه به صورت ديجيتال انجام گرفته است، ارائه نموده است.

http://www.sikhnn.com/modules

 
 
 

بازگشت