از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

- انجمن بین المللی تاریخ شفاهیتاريخ درج خبر :

 انجمن بين المللي تاريخ شفاهي انجمني حرفه اي است كه قصد دارد  محل اجتماعي براي فعاليت هاي مربوط به حوزة تاريخ هاي شفاهي كه در اطراف جهان تأسيس شده باشد و در بين كساني كه با موضوع مستند كردن تجربه انسان مرتبط هستند، ايجاد همكاري كند.

 اين انجمن برآنست كه شيوة تحقيقي را برانگيزد كه تكنيك و فن تاريخ شفاهي در آن اعمال مي شود و نيز توسعة استانداردها و اصول آن را براي اشخاص و مؤسسه ها و آژانس هاي عمومي و خصوصي كه مسئوليت جمع آوري و نگهداري  اطلاعات تاريخي با كمك فن تاريخ شفاهي در همه صورت هايش را دارند ، ترويج نمايد . 

اين انجمن از طريق كنفرانس هاي بين المللي و شبكه هاي  مشترك و نيز حمايت مؤسسات ملي تاريخ شفاهي، به دنبال پرورش دركي بهتر از ماهيت آزاد و مستقل تاريخ شفاهي و ارزش آن در جهان است.

انجمن بين المللي تاريخ شفاهي در 1996 در يازدهمين كنفرانس بين المللي تاريخ شفاهي در سوئد به صورت رسمي تشكيل شد . 
WWW.IOHANET.ORG

 
 
 

بازگشت