از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
صدا ، فروردين 1388

تازه­ هاي تاريخ شفاهي عنوان مجموعه ­اي است كه در ادامه و جايگزين مجموعة صداي ماندگار و توسط گروه اطلاع ­رساني منابع ديداري و شنيداري در اداره كل اطلاع ­رساني و ارتباطات تهيه مي ­شود.

هدف از تهيه اين مجموعه اطلاع ­رساني اخبار و رويدادهاي مربوط به تاريخ­ شفاهي و ارائه برخي اطلاعات مفيد ديگر در اين زمينه است.
اخبار
آشنايي با موسسه ها
مقدمه يادآور

يادآور بخشي از تازه هاي تاريخ شفاهي است كه به منظور يادآوري مناسبتهايي نظير تولد و يا فوت بزرگاني كه مصاحبه تاريخ شفاهي با آنها در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران انجام و به ثبت رسيده است، تهيه شده است.


يادآورها