از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

مجموعة مصاحبه با تعدادی از پزشکان با سابقه و شاخصتاريخ درج خبر :


 دكتر ابوالحسن ضياء ظريفي  دكتر جواد اميني دكتر جواد فاضل 
دكتر ابوالحسن ضياء ظريفي دكتر جواد اميني دكتر جواد فاضل
 دكتر غلامرضا خاتمي  دكتر محمد علي غربي  دكتر محمد وفايي
دكتر غلامرضا خاتمي دكتر محمد علي غربي دكتر محمد وفايي
 دكتر ناصر گيتي  دكتر يحيي معاصر  دكتر حسن فرسام
دكتر ناصر گيتي دكتر يحيي معاصر دكتر حسن فرسامادارة آرشيو شفاهي (در حال حاضر گروه اطلاع رساني منابع ديداري شنيداري)سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در سال 1371، در مديريت خدمات آرشيوي تاسيس شد. مهم ترين فعاليت اين اداره، انجام مصاحبه با شخصيت هايي بود كه به نحوي در تاريخ معاصر ايران، تاثيرگذار بودند. اين گروه تا كنون بيش از صدها مصاحبه را با شخصيت هاي آگاه و مبرّز تاريخ معاصر انجام داده است.
مصاحبه در چهار گروه علمي، سياسي، فرهنگي و هنري انجام مي پذيرد.

شاخة مصاحبه هاي علمي، موضوعاتي نظير: علوم پزشكي، نجوم، جغرافيا، فيزيك، تاريخ، معماري و عمران را شامل مي گردد. مجموعة مصاحبه با پزشكان شامل مصاحبه با پزشكاني نظير:دكتر ناصر گيتي، دكتر ايرج فاضل، دكتر حسن عارفي، دكتر حسن فرسام، دكتر علي زرگري، دكتر غلامرضا خاتمي، دكتر احمد سيادتي، دكتر مسلم بهادري، دكتر حسن هاشميان، دكتر جواد اميني و دكتر ابوالحسن ضياءظريفي مي باشد.
 
از جمله موضوع هاي مطرح شده در اين مصاحبه ها، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 
تاريخچة دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران، پزشكي تجربي، پزشكان ايراني، داروشناسي، دارالفنون، بهداشت، آموزش پزشكي، بيمارستان هاي تهران، اتحادية انجمن هاي علمي ايران، موسسة طب تجربي، پزشكي قانوني، بيمارستان امام خميني، جراحي، دانشجويان ايراني در انگلستان، پزشكي كودكان، گياهان دارويي، داروشناسان، داروسازي، دانشكدة داروسازي دانشگاه تهران، اميراعلم، شارل ابرلين، لقمان الملك، مجيد رهنما، محمد قريب و امام خميني(ره).


ضمناً مصاحبه هاي مذكور در اطاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي در تالار پژوهش اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات، آماده سرويس دهي به عموم مي باشد.


 
 
 

بازگشت