از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

 

بخشنامه وزارت فرهنگ، دربارة لزوم ارسال اخبار براي ا

انتشار درجرايد يا راديو و ممنوعيت مصاحبة مسئولان با خبرنگاران، بدون اجازة قبلي.
تاريخ سند: 1337.ش
شماره سند : 297008561