از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

گزارش كتاب تفكر ديني در قرن بيستم
از مهمترين نامهايي كه بر قرن بيستم نهاده اند مي توان به عصر اضطراب اشاره نمود. اين نام بيشتر ساخته و پرداخته متفكران مكتب اگزيستانسياليسم در هر دو نحله موحد و ملحد آن است كه بر اثر كثرت كاربرد، استفاده از آن عموميت يافته است. وجه تسميه اين نامگذاري شايد بيش از همه ، ناشي از دغدغه ايماني – بي ايماني و نگزشهاي گسترده نسبت به مفاهيم ديني در اين سده باشد .
كتاب تفكر ديني در قرن بيستم نوشته جان مك كواري از جمله كتب مرجع و معتبري است كه به بررسي وضعيت كهكشاني – به تعبير داريوش شايگان- انديشه ديني در سده بيستم و حركتهاي پاندولي بين الحاد و ايمان مي پردازد. اين كتاب كه در 24 فصل به نگارش درآمده است، بنا دارد بسان چتري فراگير كليه رهيافت هاي عمده تفكر ديني و ساير نگرش هاي علمي – فلسفي موثر در مواجهه با دين را برشمرده و مورد توجه قرار دهد.
كتاب تفكر ديني در قرن بيستم ، عمده تاكيد خود را بين سالهاي (1980-1900) قرار داده وليكن در عمل آنچه مورد توجه و تجزيه و تحليل واقع شده است از نيمه دوم قرن نوزدهم لغايت سال 1980 مي باشد.
مك كواري فصل اول مشتمل بر روش شناسي و كليات طرح پژوهش آغاز مي كند كه مدخل بسيار مناسبي بر كتاب مي باشد . وي در ساير فصول كتاب كه در حكم دايره المعارف كوچك تفكر ديني در قرن بيستم محسوب مي‌شود ، به بررسي انديشه موثران هر مكتب پرداخته و تاثيري را كه تفكر آنها بر نحوه نگرش به دين بر جاي مي گذارد، مورد كنكاش و ايضاح قرار مي دهد.نويسنده با ارائه چكيده مطالب و ملاحضات انتقادي خود در پايان هر فصل، خواننده را در ميان داده هاي فراوان، سرگردان رها نمي‌كند .
واژه نامه انگليسي – فارسي و فهرست نام‌ها در انتهاي كتاب آورده شده است كه براي خوانندگان «حرفه اي» و «اتفاقي» كتاب مفيد مي باشد.
در پايان خاطر نشان مي‌سازد اين كتاب فقط مباحث مرتبط با تفكر ديني در جهان مسيحايي– و البته آن هم در غرب – را مورد مداقه قرار ميدهد.
كتاب تفكر ديني در قرن بيستم نوشته مك كواري و با ترجمه بهزاد سالكي در سال 1378 براي نخستين بار توسط انتشارات اميركبير منتشر شده است .