از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

پر قدمت‌ترين و زير بنايي‌ترين بخش هر جامعه را فرهنگ آن جامعه تشكيل مي‌دهد بطوري كه مي‌توان گفت ايستارهاي فرهنگي هر جامعه، حاملين و زايش‌گران كلية نگرش‌ها و ايستارهاي موجود در آن جامعه بوده و جملگي سعادت و شقاوت در عرصه‌هاي گوناگون، منبعث از داده‌هاي فرهنگي آن جامعه مي‌باشد. با توجه به اين نكته است كه مديريت فرهنگي در تمام جوامع، جزء مديريتهاي حساس و استراتژيك محسوب گرديده و شرايط سخت و متعددي براي نيل به مديريت فرهنگي پيش بيني شده است.
كتاب " خصايص مديران فرهنگي " چكيدة پژوهشي است كه در راستاي ارزيابي و سنجش " دستوري " و " توصيفي " ويژگي‌هاي مديران فرهنگي كشور، به سفارش مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سازمان مديريت صنعتي و توسط محمد حبيبي در سال 1374 سامان يافته است.
كتاب در سه بخش تنظيم شده است. نويسنده در بخش نخست به بررسي روش شناسي تحقيق و همچنين مقاهيم و ادبيات موضوع مي‌پردازد. بخش دوم شامل ويژگي‌هاي مطلوب مديران فرهنگي و حاصل يك بررسي كتابخانه‌اي است. بخش سوم نيز به بررسي ويژگي‌هاي موجود مديران فرهنگي از رهگذر گردآوري داده‌ها از طريق پرسش‌نامه پرداخته است.
شايسته بود پژوهش‌گر در پايان پژوهش، نتيجه گيري كرده و ميزان تطبيق ويژگي‌هاي مطلوب و موجود مديران فرهنگي را مورد ارزيابي قرار داده و به قضاوت مي‌نشست. در پايان خاطر نشان مي سازد با ارسال نزديك به 530 پرسش نامه براي مديران فرهنگي، تنها 183 پرسش نامه بازگشت داده شده كه از اين تعداد نيز 164 نسخه، قابل استخراج و استنتاج و بقيه ناقص يا فاقد پاسخهاي مشخص بوده‌اند.
كتاب " خصايص مديران فرهنگي "، پژوهش محمد حبيبي و توسط مؤسسة فرهنگي انتشاراتي تبيان در سال 1379 منتشر شده است.