از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

پديدة كشف حجاب و حوادث مربوط به آن از جمله رخدادهاي تاريخ معاصر ايران است كه تاكنون در‌بارة آن آثاري چند، تاليف و منتشر شده است. يكي از اين آثار، كتاب «مروري بر كودتاي سياه، تاريخچه كشف حجاب» تاليف مهين نوري مي‌باشد كه شامل مقدمه، پيشگفتار و شش فصل است.
مولف در مقدمه به شيوه‌اي اديبانه به جايگاه و مقام زن و نقش حجاب در تعالي آن پرداخته ودر پيشگفتار هدف خود را از تاليف كتاب اين گونه بيان كرده است: «شايد در باب فاجعة كشف حجاب در ايران و دوران استبداد رضاخان سخنان بسياري گفته و ثبت شده است اما جمع آوري مجمل آنها با ديدي عميق‌تر و پيوندي اصيل‌تر به رويداد عظيم انقلاب اسلامي، نه تنها ضروري است بلكه با توجه به رويداد‌هاي وخيم آن و اثرات مخربش حتي به عنوان يك معضل موجود در نظام اسلامي، از واجبات نيز به شمار مي‌آيد». در همين راستا نويسنده كوشيده است با طرح مباحث مختلف به بررسي و كنكاش در اين موضوع بپردازد.
فصل اول به بررسي جايگاه و مقام زن و حجاب پيش از اسلام در ميان اديان و ملل شرقي اختصاص دارد.
در فصل دوم جايگاه زن در اسلام مورد بحث و بررسي قرار‌ گرفته و در اين زمينه با استناد به آيات قرآن و روايات معصومين (ع) در صدد اثبات توانايي‌ها و ارزش و مقام زن در اسلام برآمده و به معرفي برخي زنان برجستة تاريخ اسلام پرداخته است.
نويسنده معتقد است كه اگر زن بخواهد به روح الهي خود دست بايد مي‌بايست دستورات خداوند را يك به يك با گوش جان بشنود كه از جملة آنان حفظ حجاب است. به همين منظور مبحثي را به فلسفة حجاب اختصاص داده و با بهره‌گيري از تعاليم اسلامي به تبيين اين موضوع ‌پرداخته است. نويسنده در ادامة بحث، ارتباط پوشش و فرهنگ را مطرح نموده و به مقايسه و بررسي پوشش در فرهنگ غربي و اسلامي پرداخته و خطرات فرهنگ غربي را گوشزد كرده است. پرداختن به جايگاه زن در فرهنگ ايران از ديگر مباحث اين فصل است.
فصل چهارم به بررسي نقش و جايگاه زن و حجاب از دورة قاجار تا رضاخان و زمينه‌هاي رفع حجاب اختصاص يافته است.
عنوان فصل پنجم، اعلام رسمي كشف حجاب است. نويسنده در اين فصل كوشيده است تا به بررسي دلائل اتخاذ اين سياست توسط رضا شاه، نحوة شروع و اجرا و ابعاد و پيامد‌هاي آن بپردازد.

فصل ششم به بيان و بررسي مقاومت‌ها، واكنش‌ها و سير اقدامات مردم و روحانيون در برابر اعلام رسمي كشف حجاب و نحوة برخورد رژيم با نيروهاي مخالف اختصاص دارد.
مهين نوري كتاب «مروري بر كودتاي سياه، تاريخچة كشف حجاب» را در 208 صفحه در سال 1378 به چاپ رسانده است.